SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Gradsko vijeće Grada Preloga 

10. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

27.12.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/52

URBROJ: 2109/14-02-18-01

Prelog, 20.12.2018.

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 14/09, 15/13. i 12/18.)

s a z i v a m

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27.  prosinca 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Strategije razvoja Grada Preloga 2018. - 2028. (materijal u prilogu)

    STRATEGIJA RAZVOJA GRADA PRELOGA 2018. - 2028.

2. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine. (materijal u prilogu)

    PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM GRADA PRELOGA OD 2018. DO 2022. GODINE

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

    NASLOVNA STRANA - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

    II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

    OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

15. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika,

-       aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

 PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

v.r.

 

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu 381.79 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana rada Preloga za 2018..pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana rada Preloga za 2018. 290.00 kB
Strategija razvoja Grada Preloga_2018.-2028.pdf    Strategija razvoja Grada Preloga 2018. - 2028. 2.14 MB
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 300.60 kB
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU.pdf    Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU 169.55 kB
Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine.pdf    Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine 1.19 MB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu 288.35 kB
Naslovna strana II.  izmjene i  dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Naslovna strana II. izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 159.86 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 164.67 kB
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 479.04 kB
Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 393.92 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu 231.97 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu 248.44 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu 302.81 kB
Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga 283.96 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 234.21 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 323.67 kB
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga 96.43 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 225.70 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 218.83 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 239.42 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr