SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

10. sjednica Gradskog vijeća

23.11.2010
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA


KLASA: 021-05/10-01/43
URBROJ: 2109/14-01-10-1
Prelog, 18. studeni 2010. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 23. studenog 2010. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. a) Donošenje Odluke o pokretanju postupka za donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)
2. b) Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Preloga.
(materijal u prilogu)
3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2010. godinu.
(materijal u prilogu)
4. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu, sa projekcijom za 2012. i 2013. godinu. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2011. godinu.
(materijal u prilogu)
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini. ( materijal u prilogu)
7. Donošenje Programa gradnje vodnih građevina za 2011. godinu.
(materijal u prilogu)
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
(materijal u prilogu)
9. Donošenje Socijalnog programa Grada Preloga za 2011. godinu.
(materijal u prilogu)
10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2011. godinu.
(materijal u prilogu)
11. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2011. godinu.
(materijal u prilogu)
12. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj radi zaštita izvorišta „PRELOG".
(materijal u prilogu)
13. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu)
14. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
(materijal u prilogu)
15. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra južno od Ulice Matije Gupca u Prelogu.
(materijal u prilogu)
16. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone u Draškovcu. (materijal u prilogu)
17. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u Prelogu – sjever. (materijal u prilogu)
18. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.
(materijal u prilogu)
19. Donošenje Zaključka o kratkoročnom zajmu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr