SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

11. sjednica Gradskog vijeća

22.12.2010
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/10-01/45
URBROJ: 2109/14-01-10-1
Prelog, 17. prosinac 2010. godine
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)
s a z i v a m
11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 22. prosinca 2010. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
Naslovna
Posebni dio
Opći dio
2. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini. (materijal u prilogu)
3. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
4. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
7. a) Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Preloga. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta u poljoprivrednim zonama Grada Preloga. (materijal u prilogu)
8. a) Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o produženju važenja strateškog plana gospodarskog razvitka Grada Preloga (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.
Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr