SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

12. sjednica Gradskog vijeća

17.03.2011
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/11-01/4
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 08. ožujak 2011. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 17. ožujka 2011. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2010). (materijal u prilogu)
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
- naslovna strana
- opći dio
- posebni dio

3. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica" Prelog za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada Preloga u 2010. godini. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju posebne naknade za zaštitu vodocrpilišta Prelog. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. (materijal u prilogu)
11. Donošenje Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.
Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr