SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

14. sjednica Gradskog vijeća

15.09.2011
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/11-01/23
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 09. rujan 2011. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)
s a z i v a m
14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 15. rujna 2011. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga – ciljana izmjena trase sjeverne obilaznice Preloga i Cirkovljana i utvrđivanje uvjeta za nekonvencionalne energane. (materijal u prilogu)
2. Donošenje II izmjena i dopuna DPU Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)
3. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2011. godine). (materijal u prilogu)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. godine. (materijal u prilogu)
    IZVRŠENJE PRORAČUNA SA 30.06.2011. GODINE

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Prelog. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr