SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

15. sjednica Gradskog vijeća

27.10.2011
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/11-01/35
URBROJ: 2109/14-01-11-1
Prelog, 21.10.2011.

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27. listopada 2011. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći
D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
2. a) Donošenje Odluke o osnivanju Muzeja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)
3. Donošenje Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Prelog ima dionice ili udjele. (materijal u prilogu)
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj radi zaštite izvorišta „Prelog". (materijal u prilogu)
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)
11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za mrtvozornika za područje Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr