SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

15. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

19.03.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/14

URBROJ: 2109/14-02-20-01

Prelog, 16. ožujak 2020. godine

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

15. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 19. ožujka 2020. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.).

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2019. godinu

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

    b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretenine

12. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Zahtjev za razmjenu/otkup zemljišta

13. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

Obrazac IRDJU - Izvješće o radu davatelja javne usluge

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2019.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2019.

Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2019.

Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2019.

Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2019.

Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2019.

Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2019.

Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2019.

18. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

v.r.

Datoteke uz članak
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu 625.45 kB
Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu 132.77 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2019. godinu 282.10 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2019. godinu 117.73 kB
Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2019..pdf    Zapisnik o popisu imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2019. 119.83 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2019. godinu 106.89 kB
Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2019..pdf    Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2019. 90.84 kB
Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2019..pdf    Prijedlog za rashod sitnog inventara na dan 31.12.2019. 109.52 kB
Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2019..pdf    Prijedlog za rashod osnovnih sredstava na dan 31.12.2019. 55.80 kB
Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2019..pdf    Pregled ostalih obaveza na dan 31.12.2019. 103.60 kB
Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2019..pdf    Izvod otvorenih stavaka ostalih potraživanja na dan 31.12.2019. 110.16 kB
Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2019..pdf    Izvod otvorenih stavaka kupaca na dan 31.12.2019. 96.81 kB
Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2019..pdf    Izvod otvorenih stavaka dobavljača na dan 31.12.2019. 135.59 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini 186.48 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 161.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini 189.10 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 139.99 kB
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu.pdf    Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu 428.01 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu 140.81 kB
Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga zs 2019. godinu .pdf    Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu 838.78 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu 140.73 kB
Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu 729.94 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu 140.83 kB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu 2.36 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu 141.25 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2019. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2019. godinu 1.19 MB
Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine.pdf    Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine 9.45 MB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 122.20 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini 345.93 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2019. godini 168.42 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 235.29 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 185.65 kB
Zahtjev za razmjenu - otkup zemljišta.pdf    Zahtjev za razmjenu - otkup zemljišta 159.56 kB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog 120.66 kB
Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2019. godini 194.18 kB
Obrazac IRDJU - Izvješće o radu davatelja javne usluge.xlsx    Obrazac IRDJU - Izvješće o radu davatelja javne usluge 57.79 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini 480.30 kB
Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga 160.60 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.) 249.81 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr