SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

07.05.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/20-01/03

URBROJ: 2109/14-01-20-1

Prelog, 30. travanj 2020. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 07. svibnja 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, mala dvorana), s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.).

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2019. godinu

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu

    c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu

    d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. (materijal u prilogu).

13. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.(materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o naknadi troškova 04.06.2008.

Izmjena Odluke o naknadi troškova 03.09.2009.

Izmjena Odluke o naknadi troškova 09.09.2010.

18. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini. (materijal u prilogu)

19. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretenine

      b) Donošenje Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

      c) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Zahtjev za razmjenu/otkup zemljišta

20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

Obrazac IRDJU - Izvješće o radu davatelja javne usluge

21. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. (materijal u prilogu)

22. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj., v.r.

           

Datoteke uz članak
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.) 248.49 kB
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu.pdf    Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu 428.01 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu 625.45 kB
Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 139.99 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu 141.25 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2019. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2019. godinu 1.19 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu 140.83 kB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu 2.36 MB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu 140.73 kB
Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu 729.94 kB
Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu 838.78 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu 140.81 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 235.29 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 185.65 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini 189.10 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini 186.48 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 161.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2019. godini 168.42 kB
Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga 160.60 kB
Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 1.14 MB
Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu 162.77 kB
Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok.pdf    Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok 166.92 kB
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.pdf    Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 146.03 kB
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 157.36 kB
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.pdf    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 149.35 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 122.08 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 126.37 kB
Odluka o naknadi troškova 04.06.2008..pdf    Odluka o naknadi troškova 04.06.2008. 128.04 kB
Izmjena Odluke o naknadi troškova 03.09.2009..pdf    Izmjena Odluke o naknadi troškova 03.09.2009. 1.09 MB
Izmjena Odluke o naknadi troškova 09.09.2010..pdf    Izmjena Odluke o naknadi troškova 09.09.2010. 551.41 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini 138.11 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog 122.20 kB
Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine.pdf    Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine 9.45 MB
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog 120.66 kB
Zahtjev za razmjenu - otkup zemljišta.pdf    Zahtjev za razmjenu - otkup zemljišta 159.56 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini 480.30 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini 345.93 kB
Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog 125.71 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 124.31 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 120.74 kB
Obrazac IRDJU - Izvješće o radu davatelja javne usluge.xlsx    Obrazac IRDJU - Izvješće o radu davatelja javne usluge 58.43 kB
Zapisnik Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik Odbor za nekretnine 125.03 kB
Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo 132.15 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 168.95 kB
Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti 150.04 kB
Zapisnik Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik Odbor za prostorno uređenje 140.87 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr