SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

19. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

01.10.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/20-01/30

URBROJ: 2109/14-01-20-1

Prelog, 24. rujna 2020. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 01. listopada 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine). (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine. (materijal u prilogu)

NASLOVNA STRANA - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020.

OBRAZLOŽENJE - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. godine

3. Donošenje Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec. (materijal u prilogu)

Zapisnik sa 21. sjednice Mjesnog odbora Čehovec

Zapisnik sa 3. sjednice Mjesnog odbora Čehovec

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Dražen Novak.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Dražen Novak 90.71 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 140.28 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Mjesnom odboru Čehovec 119.87 kB
Zapisnik sa 21. sjednice Mjesnog odbora Čehovec.pdf    Zapisnik sa 21. sjednice Mjesnog odbora Čehovec 69.17 kB
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 270.71 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020..pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. 665.19 kB
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. godine.pdf    Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. godine 307.85 kB
Naslovna strana - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020..pdf    Naslovna strana - polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2020. 87.41 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga 133.78 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga 157.30 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 121.46 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 126.30 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Doma kulture Grada Preloga 86.69 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 129.37 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine) 398.07 kB
Zapisnik sa 3. sjednice Mjesnog odbora Čehovec.pdf    Zapisnik sa 3. sjednice Mjesnog odbora Čehovec 249.47 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 133.15 kB
Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti 121.62 kB
Zapisnik Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica .pdf    Zapisnik Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica 128.80 kB
Zapisnik Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik Odbor za prostorno uređenje 122.48 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr