SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

19. sjednica Gradskoga vijeća

16.09.2016

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-05/16-01/23

URBROJ: 2109/14-01-16-1

Prelog, 15.09.2016.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.) 

 

s a z i v a m

 

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 22. rujna 2016. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2016. godine) (materijal u prilogu)
  2. Donošenje  Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016. godine. (materijal u prilogu)
  3. Donošenje Odluke o  II. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec.
  4. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP “PRE-KOM” d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)
  5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

  

NAPOMENA

Prije prelaska na dnevni red:

-        prihvaćanje zapisnika;

-        aktualnih 30 minuta.

 

       Poštovanje,

                                                                                                                                        PREDSJEDNIK:

                                                                                                                                Goran Gotal, dipl. iur.  v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr