SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

20. sjednica Gradskog vijeća

29.11.2016

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/16-01/30
URBROJ: 2109/14-02-16-01
Prelog, 22.11.2016.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29.11.2016. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2016. godinu.
2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018. i  2019. godinu. (materijal u prilogu)  
3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu)
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)  
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)
7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu) 
    b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu) 
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)
9. a) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)
    b) Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste Prelog“.
 

NAPOMENA

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika;

-       aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

                          PREDSJEDNIK:

                     Goran Gotal, dipl.iur. v.r.                               

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr