SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

22. sjednica Gradskog vijeća

20.12.2012

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/12-01/56
URBROJ: 2109/14-01-12-01
Prelog, 14.12. 2012. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09)

s a z i v a m

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 20. prosinca 2012. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

2.Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini. (materijal u prilogu)

3.Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini. (materijal u prilogu)

4.Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godini. (materijal u prilogu)

5.Donošenje II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)

6.Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)

7.Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

8. a) DonošenjeAnalize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)

b) DonošenjeSmjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

9. a) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanje Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
-prihvaćanje zapisnika,
-
aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Božek Terezija, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr