SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

23. sjednica Gradskog vijeća

08.03.2013

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/13-01/12
URBROJ: 2109/14-01-13-01
Prelog, 07. ožujak 2013. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09)

s a z i v a m

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 14. ožujka 2013. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Preloga – ciljana izmjena u svrhu proširenja Gospodarske zone u Prelogu - Sjever. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Prelogu - Sjever. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu. (materijal u prilogu)

5. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2012). (materijal u prilogu)

6. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga.(materijal u prilogu)

7. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

9. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića   „Fijolica“ Prelog za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

10. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)  

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)

14. a) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga (zakup na 5 godina). (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga (zakup na 20 godina). (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2013. godini. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
-prihvaćanje zapisnika,
-aktualnih 30 minuta.


Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: 

Božek Terezija, v.r. 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr