SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

3. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

29.09.2017
REPUBLIKA HRVATSKA                                                          
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE                                                                
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/17-01/38
URBROJ: 2109/14-01-17-01
Prelog, 21.09. 2017. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

03. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. rujna 2017. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

          Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2017. godine). (materijal u prilogu)

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. -  30.06.2017. godine. (materijal u prilogu)
  2. Donošenje Odluke o odobravanju podnošenja zahtjeva za isplatu predujma. (materijal u prilogu)
  3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje. (materijal u prilogu)
  4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica. (materijal u prilogu)
  5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. (materijal u prilogu)
  6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)
  7. Donošenje Odluke o prihvaćanju uvjeta preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP. (materijal u prilogu)
  8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)
  1. Obavijest gradonačelnika. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika,

-       aktualnih 30 minuta.

 

Poštovanje,

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK:

                                                                                               Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

                                                                                                                v.r.

                             

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr