SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

38. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/08-01/04
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog,  01.02.2008.g.

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

38. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 07. veljača 2008. godine (četvrtak), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 11,00 sati.

Predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicija. (materijal u prilogu)

2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

 3. Prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja lječilišno – turističkog kompleksaDraškovec. (materijal u prilogu)

 4. a) Donošenje Zaključka o prijedlogu za odabir ponude. (materijal u prilogu)

 b) Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje autotaxi prijevoza. (materijal u prilogu)

  5.  Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga.  (materijal u prilogu)

  6. a) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 b) Donošenje Odluke o imenovanju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 c) Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja predsjednika Turističke  zajednice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge: opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

8. Donošenje Zaključka o primjedbama, mišljenjima i ocjenama vezano uz provedbu Prostornog plana uređenja Međimurske županije. (materijal u prilogu)

9.  Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Prometne studije Grada Preloga . (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju zgrade u Prelogu, Glavna 33. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Kralja Petra Krešimira IV, u  Prelogu, s izgradnjom pješačko biciklističkih staza. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Konopljišće i Prvomajske s  izgradnjom pješačko biciklističkih staza. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju prepumpne stanice za oborinsku odvodnju u Gospodarskoj zoni u Prelogu –  sjever. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave izrade projektne dokumentacije za produžetak kanalizacije i prometnice u Ulici D. Tadijanovića    te prometnice za spojnu ulicu M. Gupca i Zrinskih. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plakatiranju na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12. 2007. godine. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama (k.o. Cirkovljan, k.o. Prelog-Otok). (materijal u prilogu)

20. Donošenje Zaključka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja  Grada Preloga za akademsku godinu 2007./2008. (materijal u prilogu)

 21. Donošenje Zaključka o imenovanju osobe za predstavljanje Grada Preloga kod realizacije projekta Međimurskog centra mladih. (materijal u prilogu)  

 22. Donošenje Zaključka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Glavnoj ulici 5 u Prelogu.

 23. Informacije.

 24. Zamolbe.

              Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin,
v
.r.

Odluke sa 38. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr