SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

39. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/08-01/08
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 14.03.2008.g.

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

39. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 19. ožujka 2008. godine  (SRIJEDA), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)
 2. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonica Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

 1. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

4.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

5.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2007. godinu. (materijal u prilogu)

6.    Prijedlog Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa. (materijal u prilogu)
 2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
 4. Prijedlog Odluke o tržnom redu. (materijal u prilogu)
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. (materijal u prilogu)
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom (materijal u prilogu)
 7. Donošenje Odluke o uključivanju u projekt «Sustavno gospodarenje energijom». (materijal u prilogu)
 8. Donošenje Odluke o obilježavanju 55. godišnjice najveće europske nesreće na rijekama. (materijal u prilogu)
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na postavu osnovne postaje za pokretne telekomunikacije (T-Mobile). (materijal u prilogu)
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada Preloga u 2008. godini. (materijal u prilogu)
 11. Donošenje Odluke o početku radova na rekonstrukciji pješačke staze u Glavnoj ulici u Prelogu, južna strana. (materijal u prilogu)
 12. Donošenje Odluke o izdavanju novih rješenja za obveznike komunalne naknade kojima su utvrđene razlike u kvadraturi prostora. (materijal u prilogu)
 13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave izrade Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)
 14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave izrade Detaljnog plana uređenja područja lječilišno – turističkog kompleksaDraškovec. (materijal u prilogu)

21. Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama (k.o. Prelog).  (materijal u prilogu)

22.Donošenje Zaključka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga za akademsku godinu 2007./2008. (materijal u prilogu)

23. Informacije.

24. Zamolbe.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, 
 v.r.

Odluke sa 39. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr