SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

40. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/08-01/
URBROJ: 2109/14-02-08-01
Prelog, 21.04.2008. g.

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

40. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 21.04.2008. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 12,00 sati.

Predlaže se slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju dječjeg vrtića u Draškovcu.

2. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave radova na uređenju ulice u Oporovcu – ulaz od Draškovca.

3. Z a m o l b e.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 40. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr