SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

41. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K
KLASA: 022-05/08-01/13
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 05.05.2008.g.

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

41. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 08. svibnja 2008. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1.  Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Preloga za period od 01. 01. – 31. 3.

2008. godine (materijal u prilogu)

2.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga (materijal u prilogu)

3.   Prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga (materijal u prilogu)

4.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog (materijal u prilogu)

5.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog (materijal u prilogu)

6.   Izvješće o poslovanju GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog (materijal u prilogu)

7.  Izvješće o poslovanju «GOSPODARSKE ZONE PRELOG» d.o.o. Prelog   (materijal u prilogu)

8.   Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova stručnog nadzora izgradnje dječjeg vrtića u Draškovcu (materijal u prilogu)

9.   Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave radova na izgradnji kružnog raskrižja – rotora na županijskoj cesti ŽC 2033 i rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC 2033 (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama k.o. Prelog (materijal u prilogu)

11. Informacije.

12. Zamolbe.

              Sa štovanjem,

                                                                                  PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:

                                                                                              Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 41. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr