SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

42. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K
KLASA: 022-05/08-01/25
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 26.05.2008.g.

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

42. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 28. svibnja 2008. godine (SRIJEDA), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 19,30 sati.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.            Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga – područje manjeg obuhvata k.o. Draškovec, Cirkovljan i Oporovec.

2.   Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec.

3.   Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok.

4.             Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog.

5.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog.

6.   Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Preloga.

7.            Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju nove ulice u Oporovcu.

8.            Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za produžetak kanalizacije i prometnice u Ulici D. Tadijanović, te prometnice – spoj Ulice M. Gupca i Zrinskih u Prelogu.

9.   Donošenje Odluke o pokretanju radova na uređenju dijela parka Draškovec – II faza.

10.   Donošenje Zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača po raspisanom  natječaju za prodaju čestice trgovačke namjene.

11. Informacije.

12. Zamolbe.

           Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 42. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr