SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

43. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K
KLASA: 022-05/08-01/18
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog,09.06.2008.g.

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

43. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 11. lipnja 2008. godine (SRIJEDA), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se slijedeći:D N E V N I   R E D

 1. 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
 2. 2. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje društva «GOSPODARSKE ZONE PRELOG» d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

b) Prijedlog Odluke o davanju jamstva društvu «GOSPODARSKE ZONE PRELOG» d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

 1. 3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. (materijal dostavljen)
 2. 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
 3. 5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
 4. 6. Donošenje Odluke o realizaciji projekta «Kanalizacija jugozapadnog dijela Grada Preloga». (materijal u prilogu)
 5. 7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga -  područje manjeg obuhvata k.o. Draškovec, Cirkovljan, Oporovec i Prelog. (materijal u prilogu)
  8.   Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave geodetskih usluga za dio       2008.       i 2009. godinu. (materijal u prilogu)
  9.   Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave kancelarijskog materijala za potrebe Grada Preloga za dio 2008. i 2009. godinu. (materijal u prilogu)
  10.   Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama k.o. Prelog. (materijal u prilogu)
  11.   Donošenje Odluke o oročenju financijskih sredstava Grada Preloga
  12.  Informacije
  13.  Zamolbe.
 6. Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 43. sjednica poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr