SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

44. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K
KLASA: 022-05/08-01/19
URBROJ: 2109/14-03-08-01Prelog, 07.07.2008.g.

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

44. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održatidana 10. srpnja 2008. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 19,00 sati. 

Predlaže se slijedeći:D N E V N I   R E D

  1. 1. Donošenje zaključka o otvaranju javne rasprave o prijedlogu prostornih planova:

2. a)Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga (Sl.gl.Međ.žup.br. 6/03) – u svezi s izradom DPU, u daljnjem tekstu ID PPUG (materijal u prilogu)b)Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec, u daljnjem tekstu DPU (materijal u prilogu)

  1.     b) Prihvaćanje sporazuma o sufinanciranju obrane od tuče (materijal u prilogu)

3. a)Donošenje Zaključka o drugačijem radnom vremenu ugostiteljskih objekata  u Gradu Prelogu za vrijeme trajanja Ljetnih noći Grada Preloga 

 b)  Donošenje zaključka o promjeni radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bar «Fenix» u Prelogu, Čakovečka bb

4.  Prijem u službu zemljišno knjižnog referenta za potrebe Općinskog suda u Prelogu (materijal u prilogu)

5.   Donošenje odluke o odabiru izvođača radova  za Prostor sjećanja na Dravsku tragediju (materijal u prilogu)

6.   Donošenje odluke o odabiru izvođača radova za Nabavu i montažu dva klima uređaja za Dom kulture u Cirkovljanu

7.   Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u upravnim odjelima Grada Preloga

8.   Donošenje odluke o rušenju dotrajalog objekta na adresi Donja 6, Cirkovljan

9.   Informacije

10.  Zamolbe

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:Glavina Dragutin, v.r.

    Odluke sa 44. sjednice Gradskog poglavarstva 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr