SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

45. sjednica poglavarstva

02.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K
KLASA: 022-05/08-01/20
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 31. srpanj 2008. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.) 

s a z i v a m

45. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 06. kolovoza 2008. godine (SRIJEDA), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

Predlaže se slijedeći:D N E V N I   R E D

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2008.     godine. (materijal u prilogu)
2. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Preloga za     2007. godinu. (materijal u prilogu)
3.  Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju prometnice s       rotorom i kanalizacije Gospodarske zone u Prelogu – Sjever (materijal u prilogu)
4.  Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor nad izgradnjom prometnice s rotorom i kanalizacije Gospodarske zone u Prelogu – Sjever (materijal u prilogu)
5.  Donošenja Odluke o odabiru izvođača na produljenju javne rasvjete u parku         Draškovec (materijal u prilogu)
6.  Donošenje Odluke o pokretanju radova na uređenju dijela dvorišta Doma kulture i        centra mjesta Hemuševec (materijal u prilogu)
7.  Donošenje Zaključka o djelomičnom oslobađanju povrata povlaštenog kredita     (materijal u prilogu)8.  Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama k.o. Prelog, k.o. Draškovec (materijal u prilogu)
9.  Informacije.
10.  Zamolbe.

Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
 Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 45. sjednica poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr