SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

48. sjednica poglavarstva

05.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/08-01/31
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 14.11. 2008. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

48. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 19. studenog 2008. godine (SRIJEDA), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.     Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga.

2.     Prijedlog Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

3.     Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga u vezi s izradom Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa u Draškovcu. (materijal u prilogu)

4.     Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa u Draškovcu. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga:

a)    Koncepcije prometnog razvitka  Grada Preloga;

b)    Idejnog rješenja izgradnje mrtvačnice i uređenja groblja u Prelogu;

c)    Idejnog rješenja rekonstrukcije Trga sv. Lovre u Cirkovljanu. (materijal u prilogu)

6.     a) Donošenje Odluke o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o stipendiranju. (materijal u prilogu)

b)    Donošenje Odluke o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o dodjeli povlaštenih studentskih kredita za akademsku godinu 2008./2009. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu, postavu i demontažu ukrasne rasvjete na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i rasporeda rada zimske službe na području Grada Preloga – Zima 2008/2009. godine. (materijal u prilogu)

9.     Donošenje Odluke o određivanju lokacije za deponiranje građevinskog otpada. (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave sanacije i zatvaranja postojećeg odlagališta komunalnog otpada „Gorice“ u Prelogu. (materijal u prilogu)

11.  Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave opreme za Dječji vrtić „Fijolica“ Prelog, Područni odjel u Draškovcu. (materijal u prilogu)

12.  Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama (k.o. Prelog). (materijal u prilogu)

13.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa «Prosinac u Prelogu – 2008.» (materijal u prilogu)

    14.  Informacije.

    15.  Zamolbe.

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 48. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr