SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

49. sjednica poglavarstva

05.12.2008

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/08-01/
URBROJ: 2109/14-03-08-01
Prelog, 05. prosinac 2008. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

49. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 10. prosinca 2008. godine (SRIJEDA), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
 2. Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu, sa projekcijom za 2010. i 2011. godinu. (materijal u prilogu)
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini.  (materijal u prilogu)
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
 6. Prijedlog Socijalnog programa Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
 9. Donošenje Plana održavanja groblja za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
 10. Donošenje Plana nabave za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

12.Donošenje Odluke o dodjeli subvencija u poljoprivredi na području Grada Preloga za 2008. godinu (materijal u prilogu)

13.  Donošenje Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Preloga.

14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu agregata za prepumpnu stanicu u Gospodarskoj zoni u Prelogu – sjever. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

16.  Donošenje Odluke o visini blagajničkog maksimuma za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći (materijal u prilogu)

18.  Donošenje Odluke o visini članarine Knjižnice i čitaonice Grada Preloga (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade naj-studentu Grada Preloga

20. Donošenje Odluke o raspisivanju oglasa za zamjenu odsutnog službenika

21. Informacije

22. Zamolbe

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 49. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr