SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

5. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

21.12.2017

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/17-01/60

URBROJ: 2109/14-01-17-01

Prelog, 14.12.2017.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

 

s a z i v a m

 

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Prelog, koja će se održati dana 21.  prosinca 2017. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)      OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA      NASLOVNA STRANA

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu) 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)     PLAN OTPLATE KREDITA      UGOVOR O KREDITU

8. Donošenje Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu.  (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-        prihvaćanje zapisnika,

-        aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

                                                                               PREDSJEDNIK:

                                                                       Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj. v.r.

Datoteke uz članak
Naslovna strana II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga.pdf    Naslovna strana II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2017. 154.36 kB
Obrazloženje uz II. izmjene i dopune proračunam za 2017. godinu.pdf    Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2017. 337.36 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu 469.96 kB
Ugovor o kratkoročnom kreditu.pdf    Ugovor o kratkoročnom kreditu 1.60 MB
Plan otplate kratkoročnog kredita.pdf    Plan otplate kredita 304.66 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2018. godinu 286.13 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 231.58 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2017. godinu 254.62 kB
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu 231.04 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini 331.64 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu 449.34 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga 273.65 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini 541.88 kB
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.pdf    Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini 453.80 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti 305.34 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 223.07 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo 215.55 kB
Pisani odgovor na vijećno pitanje sa 4. Sjednice.pdf    Pisani odgovor na vijećničko pitanje sa 4. sjednice Gradskog vijeća 388.36 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr