SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

5. sjednica Gradskog vijeća

26.11.2009

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/09-01/60
URBROJ: 2109/14-01-09-1
Prelog,  20. studeni 2009. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 26. studenog 2009. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

  1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

2.     a) Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b)Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. (materijal u prilogu)

3.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o studentskim kreditima. (materijal u prilogu)

4.     Donošenje Zaključka o prodaji poslovnog prostora u Prelogu. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izgradnji oborinske kanalizacije (1. faza) i prometnice (2. faza) u Novoj ulici u Čehovcu. (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izgradnji LC 20040 Cirkovljan  – Donji Kraljevec i uređenja Trga sv. Lovre u Cirkovljanu. (materijal u prilogu)

 NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta. 

 S  poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, ing.  v.r.

Odluke sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2009. godinu

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Preloga

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o studentskim kreditima

Zaključak o prodaji poslovnog prostora u Prelogu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove u Čehovcu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove u Cirkovljanu

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr