SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

5. sjednica Gradskog vijeća

23.12.2013

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/13-01/73
URBROJ: 2109/14-01-13-01
Prelog, 19.12.2013. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27. prosinca 2013. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Prelog. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

4. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7. Donošenje II. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

8. Donošenje III. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika europskih gradova o smanjenju emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima upisa, načinu i kriterijima financiranja odgoja i skrbi o djeci predškolske dobi. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

14. a) Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za potrošače Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

- prihvaćanje zapisnika;

- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:

Goran Gotal, dipl. iur.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr