SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

52. sjednica poglavarstva

05.02.2009

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/09-01/1
URBROJ: 2109/14-03-09-01
Prelog, 05. veljača 2009. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

52. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 9. veljače 2009. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 17,00 sati.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.     Donošenje zaključka o otvaranju javne rasprave o prijedlogu prostornih planova:
a)    Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga područje manjeg obuhvata. (materijal u prilogu)
b)    Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)
2.     Donošenje Odluke o uređenju i sanaciji poljskih putova na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
3.     Donošenje Odluke o početku postupka nabave za provedbu sustavne deratizacije za sva naselja na području Grada Preloga. (materijal u pilogu)
4.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu izvedbeno tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističko pješačke staze Prelog – Čehovec uz ŽC 2033. (materijal u prilogu)
5.     Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave radova na izvođenju 
 biciklističko pješačke staze Prelog – Čehovec uz ŽC 2033. (materijal u prilogu)
6.     Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave radova na izvođenju oborinske kanalizacije i prometnice u Novoj ulici u Čehovcu. (materijal u prilogu)
7.     Donošenje Odluke o izgradnji autobusnog stajališta uz ŽC 2033 kod Željezničke postaje u naselju Čehovec. (materijal u prilogu)
8.     a) Donošenje Odluke o izgradnji LC 20040 Cirkovljan – Donji Kraljevec, Trg sv. Lovre. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave radova na izgradnji LC 20040 Cirkovljan – Donji Kraljevec, Trg sv. Lovre. (materijal u prilogu)
9.  Donošenje Odluke o rekonstrukciji ŽC 2034 sa uređenjem pješačko biciklističkih staza od naselja Hemuševec do naselja Draškovec. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Procjene ugroženosti te Plana zaštite i spašavanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na ustupanje prava i obveza iz Ugovora o pravu korištenja stupova javne rasvjete u Gradu Prelogu. (materijal u prilogu)
12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uključenju Grada Preloga u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“. (materijal u prilogu)
13. Donošenje Zaključka o povlaštenim studentskim kreditima. (materijal u prilogu)
14. Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama( k.o. Prelog). (materijal u prilogu)
15. Izvješće o utrošenim sredstvima- projekat „Lijepom našom“. (materijal u prilogu)
16. Informacije.
17. Zamolbe.

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
 Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 52. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr