SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

53. sjednica poglavarstva

04.03.2009

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/09-01/3
URBROJ: 2109/14-03-09-01
Prelog, 04. ožujak 2009. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

53. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 9. ožujka 2009. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 15,00 sati.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.     Donošenje Odluke o utvrđivanje Konačnog prijedloga prostornih planova:
a)    Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga područje manjeg obuhvata. (materijal u prilogu)
b)    Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)


2.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)


3.     a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića «Fijolica»  Prelog. (materijal u prilogu)
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada
Preloga. (materijal u prilogu)
d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

4. a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infraskturkute za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
b) Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. (materijal u prilogu)
c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

5.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

6.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za provedbu sustavne deratizacije za sva naselja na području Grada Preloga.

8.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za provedbu sanacije i zatvaranja postojećeg odlagališta komunalnog otpada „Gorice“ u Prelogu.

9.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja Grada Preloga na dan 31.12.2008. godine. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o ponašanju na groblju

11.Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD. (materijal u prilogu)  

12. Donošenje Zaključka o raspolaganju nekretninama( k.o. Prelog, k.o. Cirkovljan). (materijal u prilogu)

13. Informacije.

14. Zamolbe.

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 53. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr