SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

54. sjednica poglavarstva

17.03.2009

Sjednica je sazvana telefonskim putem za 1 točku dnevnog reda

Klasa: 406-01/09-01/15
Urbroj: 2109/14-02-09-08
Prelog, 17.03.2009.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07, 125/08), u otvorenom postupku javne nabave „Izgradnje pješačke staze sa oborinskom odvodnjom u Draškovidevoj ulici u Draškovcu ", Gradsko poglavarstvo Grada Preloga, na svojoj 54. sjednici održanoj dana 17.03.2009. godine, donijelo je

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr