SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

55. sjednica poglavarstva

30.03.2009

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO POGLAVARSTVO
P R E D S J E D N I K

KLASA: 022-05/09-01/05
URBROJ: 2109/14-03-09-01
Prelog, 27. ožujak 2009. godine

Temeljem članka 66. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01 i 11/04.) i članka 43. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06.)

s a z i v a m

55. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Preloga, koja će se održati dana 31. ožujka 2009. godine (UTORAK), u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I   R E D

1.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izvođenju biciklističko pješačke staze Prelog – Čehovec uz ŽC 2033.

2.     Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciji ŽC 2034 sa uređenjem pješačko biciklističkih staza od naselja Hemuševec do naselja Draškovec.

3.     Donošenje Odluke o sufinanciranju projekta „Primarna prevencija raka vrata maternice s edukacijom i cijepljenjem na području Međimurske županije“

4.     Donošenje Odluke o sufinanciranju stipendiranja učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja

5.     Donošenje Zaključka o povjeravanju poslova identifikacije zemljišnoknjižnih i katastarskih čestica u vlasništvu Grada Preloga  

6.  Informacije.

7. Zamolbe.

Sa poštovanjem,

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA:
Glavina Dragutin, v.r.

Odluke sa 55. sjednice Gradskog poglavarstva

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr