SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

6. sjednica Gradskog vijeća

11.12.2009

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/09-01/63
URBROJ: 2109/14-01-09-1
Prelog,  11. prosinac 2009. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 17. prosinca 2009. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima upisa, načinu i kriterijima financiranja odgoja i skrbi o djeci predškolske dobi. (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

3.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini. (materijal u prilogu)

4.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Preloga za 2009. godinu.  (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

8.     Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2010. godinu, sa projekcijom za 2011. i 2012. godinu. (materijal u prilogu)

9.     Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Socijalnog programa Grada Preloga za 2010. godinu.  (materijal u prilogu)

13. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

16.  a) Donošenje Analize Sustava zaštite i spašavanja za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

 NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta. 


S  poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
               Terezija Božek, ing.  v.r. 

Odluke sa sjednice Gradskog vijeća

1.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima upisa, načinu i kriterijima financiranja odgoja i skrbi o djeci predškolske dobi. (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

3.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini. (materijal u prilogu)

4.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Preloga za 2009. godinu.  (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

8.     Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2010. godinu, sa projekcijom za 2011. i 2012. godinu. (materijal u prilogu)

 Naslovna strana - rebalans

 Opći dio - rebalans

 Posebni dio - rebalans

 Naslovna strana - proračun

 Opći dio - proračun

 Posebni dio - proračun

Naslovna strana - projekcija

Opći dio - projekcija

Posebni dio - projekcija


9.     Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Socijalnog programa Grada Preloga za 2010. godinu.  (materijal u prilogu)

13. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

16.  a) Donošenje Analize Sustava zaštite i spašavanja za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu. (materijal u prilogu)

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr