SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

7. sjednica Gradskog vijeća

10.03.2010
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA


KLASA: 021-05/10-01/9
URBROJ: 2109/14-01-10-1
Prelog, 05.03. 2010. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 10. ožujka 2010. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (svibanj – prosinac 2009. godine).
(materijal u prilogu)
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
3. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica" Prelog za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.
(materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Dopune Zaključka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Prelog. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica" Prelog. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, ing. v.r.

Odluke sa 7. sjednice Gradskog vijeća

Izvješće o radu gradonačelnika (svibanj – prosinac 2009. godine)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica" Prelog za 2009. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2009. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2009. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2009. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2009. godinu

Dopune Zaključka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Prelog

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica" Prelog

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr