SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

8. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

22.09.2022

REPUBLIKA HRVATSKA                                              

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE                                                                    

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/22-01/51
URBROJ: 2109/14-01-22-01
Prelog, 14. rujna 2022. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

08. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 22. rujna 2022. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

    b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika.

2. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2022. godine). (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2022. godine. (materijal u prilogu)

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2022. godine

Obrazloženje uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine

4. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Preloga

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga

6. Donošenje Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog zemljišta na području Preloga. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga 96.12 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 87.26 kB
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Preloga .pdf    Odluka o socijalnoj skrbi Grada Preloga 225.96 kB
Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga .pdf    Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga 139.10 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu 299.24 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja - ice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja /ice Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 88.80 kB
Prijedlog Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o proglašenju projekta „Neispričana priča zarobljene rijeke Drave“ od posebnog interesa za Grad Prelog 94.37 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti 93.36 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora 96.24 kB
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog zemljišta na području Preloga.pdf    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju početne prodajne cijene građevinskog zemljišta na području Preloga 84.16 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 126.06 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 119.04 kB
Zapisnik - Povjerenstvo Knjižnica i čitaonica Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Povjerenstvo Knjižnica i čitaonica Grada Preloga 119.07 kB
Zapisnik - Savjet za socijalnu skrb.pdf    Zapisnik - Savjet za socijalnu skrb 116.69 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje .pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 121.40 kB
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika.pdf    Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika 88.51 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr