SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

8. sjednica Gradskog vijeća

10.06.2010
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICAKLASA: 021-05/10-01/
URBROJ: 2109/14-01-10-1
Prelog, ..... 2010. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 10. lipnja 2010. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Procjene ugroženosti na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
2. Donošenje
Plana mreže predškolske ustanove na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemlišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
4. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja SRC. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Zaključka o kupnji gruntiša u Prelogu. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za potrošače Grada Preloga (materijal u prilogu)
9. Izvješće o danoj suglasnosti na zaduživanje. (materijal u prilogu)
10. Izvješće o utrošenim sredstvima Socijalnog programa Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
11. Izvješće o poslovanju „Gospodarske zone Prelog" d.o.o. Prelog
12. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM" d.o.o. Prelog

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, v.r.


Odluke  sa 8. sjednice Gradskog vijeća

Procjena ugroženosti na području Grada Preloga

Plan mreže predškolske ustanove na području Grada Preloga

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemlišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja SRC

Zaključak o kupnji gruntiša u Prelogu

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Preloga

Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga

Odluka o imenovanju Savjeta za potrošače Grada Preloga

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr