SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

9. sjednica Gradskog vijeća

06.09.2010
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA


KLASA: 021-05/10-01/29
URBROJ: 2109/14-01-10-1
Prelog, 02.09. 2010. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 9. rujna 2010. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2010. godine). (materijal u prilogu)
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2010. godine. (materijal u prilogu)
- naslovna strana
- posebni dio
- opći dio
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
- naslovna strana
- posebni dio
- opći dio


5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2010. godinu. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemlišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Odluke o o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. (materijal u prilogu)
11. Donošenje Odluka o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)
12. a) Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - sjever. (materijal u prilogu)
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Osnova pravila rada mjesnih odbora . (materijal u prilogu)
14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Grada Preloga i Plana civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području Gospodarsko-stambene zone Draškovec-Hemuševec

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr