SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Izvješće o Javnoj raspravi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

13.08.2019

Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) te Zaključka gradonačelnika Grada Preloga (Klasa: 350-02/19-01/07, Urbroj: 2109/14-02-19-35 od 30.07.2019.) Upravni odjel za gospodarstvo i financije objavio je Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/04, 5/09 i 5/13). Javna rasprava je trajala od 19.08.2019. do 28.08.2019. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/04, 5/09 i 5/13) mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme, te na web stranicama Grada Preloga (www.prelog.hr) i izrađivača plana (www.urbia.hr). Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/04, 5/09 i 5/13) organiziralo se u prostorijama Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog, dana 21.08. 2019. godine u 9:00 sati. Primjedbe i prijedloge sudionici mogli su davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 28.08.2019. godine i to postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja te upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Prelogu, Glavna 35, 40323 Prelog. 

Izvješće o Javnoj raspravi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Datoteke uz članak
Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Oglas o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 135.29 kB
Detaljna namjena površina.pdf    Detaljna namjena površina 2.33 MB
Evidencija postupka izrade i donošenja ID DPU.pdf    Evidencija postupka izrade i donošenja ID DPU 1.60 MB
III. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu - Prijedlog plana za javnu raspravu.pdf    III. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu - Prijedlog plana za Javnu raspravu 714.04 kB
Plan komunalne infrastrukture - mreže elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža.pdf    Plan komunalne infrastrukture - mreže elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža 2.05 MB
III. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu - Prijedlog plana za javnu raspravu KONAČNI TEKST.pdf    III. Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu - Prijedlog plana za Javnu raspravu KONAČNI TEKST 1.70 MB
Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe.pdf    Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe 2.73 MB
Plan komunalne infrastrukture - Plan prometa.pdf    Plan komunalne infrastrukture - Plan prometa 2.49 MB
Prijedlog III. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu za javnu raspravu - Sažetak za javnost.pdf    Prijedlog III. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu za Javnu raspravu - Sažetak za javnost 322.17 kB
Uvjeti gradnje.pdf    Uvjeti gradnje 2.48 MB
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.pdf    Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 2.25 MB
Izvješće o Javnoj raspravi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Izvješće o Javnoj raspravi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 1.07 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr