SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI

Završeno 06.02.2019 - 28.02.2019

                                                                                                

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 402-08/19-01/05

URBROJ: 2109/14-02-19-01

Prelog, 06. veljača 2019. godine       

                                                                                                                                    

Temeljem članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/15. i 15/16.) gradonačelnik Grada Preloga r a s p i s u j e

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 2019. godini (u daljnjem tekstu Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu udruge) koje djeluju na području Grada Preloga u slijedećim prioritetnim područjima i to kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke ponude.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 350.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn a najveći iznos je 30.000,00 kn

II. UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14. i 70/17.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Grada Preloga.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva (2) projekta.

Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • registrirana kao udruga, zaklada, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja usmjereno je na području Grada Preloga;
 • iz statuta je vidljiva opredijelenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada, odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Gradu, odnosno proračunu Grada;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.

Osim navedenih uvjeta, dodatnu vrijednost prijave predstavlja ako udruga:

 • primjenjuju sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
 • uključuju volonterski rad, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

III. PRAVO PRIJAVE NEMAJU

Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,

Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.

Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije. 

IV. PROJEKTI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 • projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti;
 • projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora;
 • projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata;
 • projekti čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom;
 • projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge.

V. PODRUČJA  AKTIVNOSTI  PROJEKATA

Projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode pretežito na području Grada Preloga, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

VI. KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKATA

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih projekata za financiranje, Povjerenstvo za ocjenjivanje uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • usklađenost s mjerama u područjima gradskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa
 • usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 • provođenje projektnih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 • uključivanje korisnika u razvoj i praćenje projekta,
 • razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima),
 • uključivanje volontera u projektne aktivnosti,
 • nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 • sudjelovanje udruga u manifestacijama kojima su (su)organizatori Grad Prelog ili Turistička zajednica Grada Preloga.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnike,
 • koje podnositelji projekta provode u suradnji s srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

VII. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

 • popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.),
 • potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu (obrazac 2.) ukoliko udruga prijavljuje projekt u partnerstvu,
 • izjava o eventualnom sufinanciranju projekta udruge iz javnih izvora (proračuna jedinica lokalne ili područne samouprave, državnog proračuna, iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja ministarstava i drugih tijela javne vlasti, odnosno iz sredstava fondova Europske unije) kojom se izjavljuje da je udruga dobila ili nije dobila financijska sredstva odnosno da se natjecala za navedena sredstva, a postupak ocjenjivanja programa ili projekta je još u tijeku (obrazac 3),
 • cjelovito izvješće o radu udruge za 2018. godinu.

Prijava može sadržavati:

 • pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave u provedbi prijavljenog projekta,
 • pisma preporuke (npr. ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora),
 • zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.

VIII. NAČIN  PRIJAVE  PROJEKTA

Prijava na natječaj mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke VII. ovog Javnog natječaja.

Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima popunjenim na računalu.

Udruge moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca 1.

Obrazac 1. popunjava se oblikom slova ariel, font 11.

Obrazac za prijavu nalazi se na internet stranici Grada Preloga, www.prelog.hr ili u Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga, Prelog, Glavna 35.

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se zasebno za svaki projekt u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva udruge i napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom, na adresu Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Preloga.

Sva pitanja u vezi s ovim Javnim natječajem mogu se postaviti na mail adresu tajnica@prelog.hr najkasnije do 5 dana prije isteka roka za predaju prijava određenog ovim Javnim natječajem. Sva pitanja i odgovori biti će javno objavljeni.

IX. ROK  ZA PODNOŠENJE  PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekata je od 11. veljače 2019. godine do zaključno 28. veljače 2019. godine.

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog ovim javnim natječajem, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada, odnosno odluka o dodjeli sredstava, ponude podnositelja prijave koje imaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Gradu, odnosno proračunu Grada, podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o radu udruge za 2018. godinu i/ili izvješće o projektu.

Udruga je dužna u roku ostavljenom za prijavu na natječaj dostaviti cjelovito izvješće o radu udruge za 2018. godinu.

X. POSTUPAK  ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Prijave projekata koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju, prijave udruga koje nisu dostavile izvješće o projektu) neće se razmatrati, o čemu će udruge biti posebno obaviještene. Nakon administrativne provjere prilazi se ocjeni kvalitete zaprimljenih projekata.

Obavijest o rezultatima natječaja – projektima koji će biti financirani u 2019. godini biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Grada Preloga (http://www.prelog.hr) i na oglasnoj ploči Grada Preloga, Glavna 35 u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata za dodjelu financijske potpore.

XI. VAŽNA  NAPOMENA:

Udruge kojima se odobri (su)financiranje projekata bit će obvezne sklopiti ugovor s Gradom Prelogom o provođenju projekta, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih  sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Gradom Prelogom udruge su obvezne potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja. Obrazac prijave je sastavni dio ugovora. Ako ovlaštena osoba udruge ne pristupi potpisivanju ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga odustala od ostvarivanja potpore.

XII. PRAVO  PRIGOVORA

Udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovim Natječajem i Pravilnikom.

Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Upravnog odjela u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru projekta.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

XII. PONIŠTENJE  NATJEČAJA

Grad Prelog zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava projekata na natječaj.

Postupak dodjele financijskih potpora za sufinanciranje projekata udruga provodi se sukladno uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/15. i 15/16.)

  

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

 

 

 

 

                       

 

 

                                                                                 

Datoteke uz članak
Ogledni obrazac - Ugovor o financiranju.doc    Ogledni obrazac - Ugovor o financiranju 86.50 kB
Izjava o partnerstvu.doc    Izjava o partnerstvu 62.50 kB
Obrazac - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc    Obrazac - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 41.50 kB
Ogledni obrazac - Izvještaj projekta.doc    Ogledni obrazac - Izvještaj projekta 81.00 kB
Opisni obrazac 2019..doc    Opisni obrazac 2019. 160.50 kB
Odluka o financiranju javnih potreba u 2019. godini.pdf    Odluka o financiranju javnih potreba u 2019. godini 139.68 kB
Poziv na potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama.pdf    Poziv na potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama 614.32 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr