SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Preloga - POZIV NA INTERVJU

Završeno 15.03.2024 - 15.03.2024

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 112-02/24-01/01

URBROJ: 2109-14-02-24-03

Prelog, 16. veljače 2024. godine   

Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.), gradonačelnik Grada Preloga, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Grada Preloga

 1.    Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

 • 1 izvršitelj –  m/ž, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

2.    Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti

 • 1 izvršitelj –  m/ž, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete, pod 1:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske, tehničke struke ili struke iz područja prirodnih znanosti,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • izvrsno poznavanje rada na MS Office paketa
 • državni ispit
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete, pod 2:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne, ekonomske ili društvene struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • izvrsno poznavanje rada na MS Office paketa
 • državni ispit
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika.

Osoba koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu ovim natječajem tražene struke, može biti primljena u službu i raspoređena na radno mjesto za koje je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10, 125/14 i 48/23).

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima tražene stručne spreme i struke.  

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pisana prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, uz vlastoručni potpis.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti (u izvorniku ili neovjerenom presliku) sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, domovnica, putovnica, vojna iskaznica ili elektronički zapis iz knjige državljana)
 • dokaz o stručnoj spremi i struci (diploma, potvrda ili uvjerenje)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu/rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)
 • elektronički zapis ili uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje o položenome državnom ispitu, ako je ispit položio
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz o znanju rada na osobnom računalu (svjedodžba, uvjerenja, potvrda ili drugi dokument o završenom programu izobrazbe ili o položenom predmetu informatika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju jednog svjetskog stranog jezika.

Izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid izvornike isprava priložene uz prijavu na natječaj koje su u prijavi na natječaj priložene u presliku.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koju je osobno potpisao podnositelj prijave, koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, odnosno koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu o tome  će biti obaviješteni pisanim putem i to elektroničkom poštom.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na to pravo u prijavi je dužna priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu i druge dokaze u skladu s posebnim zakonom koji uređuje to pravo.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), u prijavi na javni natječaj, ima to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je priložiti dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na službenim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-na-prednost-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo to pravo i dokaz da je nezaposlena, pod uvjetom da radni odnos nije prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Osoba koja se pri zapošljavanju poziva na članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  iz javnog natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, s tim da se dokazom smatra javna isprava o invalidnosti na temelju koje se osoba može upisati u evidenciju osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Osoba koja se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Svi dokazi iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Osoba koja je pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, ne mora dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Kandidat svojom prijavom na natječaj daje suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka u svrhu provođenja natječaja za imenovanje pročelnika.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kojim se dokazuje ispunjenje uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, izabrani kandidat dostavlja nakon dostave rješenja o imenovanju a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Ako izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokaz, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane javnim natječajem.

Prije donošenja rješenja o prijmu od izabranog kandidata zatražit će se i dostava izvornika ili ovjerenih preslika dostavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, a koji su dostavljeni u presliku. Nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika traženih isprava smatra se odustankom od prijma u službu.

Postupak natječaja obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na  prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na web-stranici www.prelog.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Preloga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za natječaj – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije“ ili  „za natječaj – pročelnik Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju javnog natječaja. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati kandidat ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.

Datoteke uz članak
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Preloga.pdf    JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Preloga 125.75 kB
Poziv na pisano testiranje - pročelnici .pdf    Poziv na pisano testiranje - pročelnici 95.78 kB
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Preloga - UPUTE KANDIDATIMA.pdf    JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Preloga - UPUTE KANDIDATIMA 147.97 kB
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Preloga - POZIV NA INTERVJU .pdf    JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Grada Preloga - POZIV NA INTERVJU 92.96 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr