SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javni natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Štedimo energiju u Prelogu“

Fotografije uz članak 1
Završeno 24.06.2014 - 24.07.2014

1)    PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Fond) i Grada Preloga u sufinanciranju „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Štedimo energiju u Prelogu“ ( u tekstu: Projekt EnU) na području Grada Preloga.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se:

a)               zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

·         U ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min≤3 C;

b)               povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

·         ≤0,20 za Θe,mj,min≤3 C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),

·         ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 C  za vanjski zid grijanog prostora,

·         ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

c)               povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova

d)               povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)

e)               energetski pregled i energetski certifikat

Cilj ovog Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

 

Obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je stambena kuća koja je:

a)               ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;

b)               ima najviše dvije stambene jedinice;

c)               izgrađena na zasebnoj čestici;

d)               građevinske bruto površine do 400 m2.

 

 

 

Ukupne opravdane troškove opreme i ugradnje mjera za povećanje energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba u kućanstvima, Fond i Grad Prelog će subvencionirati nepovratnim novčanim sredstvima u sveukupnom iznosu od 1.250.000,00 kuna (od toga sredstva Fonda iznose 1.000.000,00 kuna, a sredstva Provoditelja natječaja iznose 250.000,00 kuna).

Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 40% opravdanih troškova ulaganja od strane Fonda, maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna (sa PDV-om) po jednoj obiteljskoj kući, i 10% iznosa sufinanciranja opravdanih troškova ulaganja od strane Grada Preloga, maksimalnog iznosa od 7.500,00 kuna (sa PDV-om) po jednoj obiteljskoj kuć

 

2)    KORISNICI SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Preloga i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava). Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta EnU može ostvariti jednu, dvije ili sve od navedenih mjera EnU, a može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja. Maksimalni iznos sufinanciranja koji je moguće ostvariti po pojedinoj obiteljskoj kući prema Projektu EnU iznosi 37.500,00 kuna (s PDV-om).

 

3)    UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:

a)    -punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na adresi obiteljske kuće u kojoj se planira provedba mjera EnU provodi,

b)    -objekt na kojem se planiraju mjere EnU mora se nalaziti na području Grada Preloga;

c)    -dokaz da je obiteljska kuća u vlasništvu Podnositelja ili u vlasništvu člana uže obitelji koji je suglasan s provođenjem projekta;

d)    -dokaz da je obiteljska kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13)

e)    -prihvaćanje uvjeta ovog Natječaja

4)    POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.    potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 3.);

2.    za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (IZVORNIK);

3.    za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);

4.    vlasnički list (gruntovni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);

5.    izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su   suglasni s provedbom prijavljenog Programa i da će sve troškove realizacije Programa prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;

6.    dokaz da je obiteljska kuća na kojoj se provodi mjera EnU postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) - preslika uporabne dozvole ili preslika pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta ili drugi akt kojim se dopušta gradnja

7.    dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Prelogu

8.    projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova sa detaljnom specifikacijom svih radova i materijala

Dodatna dokumentacija se dostavlja u slučaju:

1)    kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista) nisu identični potrebno je dostaviti

Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišno knjižnim česticama

 

2)    za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Varaždinu, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske

3)    Podnositelj prijave je dužan u roku 60 dana od zaprimanja Odluke o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja dostaviti Provoditelju natječaja Projekt rekonstrukcije postojeće zgrade minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja.

Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadržava  točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovog članka te po potrebi dodatnu dokumentaciju.

5)    KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava na javni natječaj provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije, te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac.

Pristigle prijave vrednuju se u dva koraka:

1)  Administrativna provjera prijavljenog projekta

2)  Bodovanje prijavljenog projekta

 

1)  Administrativna provjera prijavljenog projekta

Administrativna provjera se sastoji u provjeri podnesene dokumentacije opisane u točki

4. U slučaju nedostatka bilo kojeg dokumenta, prijava će biti automatski odbačena, te se neće uzimati u obzir za daljnje bodovanje prijavljenog projekta.

2)  Bodovanje prijavljenog projekta

Prijave koje su zadovoljile prethodnu administrativnu provjeru upućuju se na bodovanje prijavljenog projekta.

Postupak i način bodovanja opisan je u članku 9. i članku 10. Pravilnika. Po obradi svih pristiglih prijava donosi se Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim Podnositeljima ponuda.

6)    DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom pošiljkom sa povratnicom u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom ponuditelja, na adresu:

Grad Prelog

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Glavna 35

40323 Prelog

uz naznaku: „Prijava – Projekt povećanja EnU obiteljskih kuća – Štedimo energiju u Prelogu - NE OTVARATI“

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.

Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

 

 7)    OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja Grada Preloga. Lista prioriteta za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva i uz suglasnost Fonda, konačnu Odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Gradonačelnik Grada Preloga o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.

Protiv Odluke Gradonačelnika Preloga o odabiru korisnika sredstava, sudionik Natječaja može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave. Odluka Gradonačelnika o žalbi je konačna.

 

 

8)    IZJAVA PRIJAVITELJA

Svaki odabrani korisnik dužan je Gradu dostaviti izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta. Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će izvesti sve planirane radove, te da će u roku dostaviti zahtjev za povratom sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom.

9)    REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA

 

Na osnovu konačne liste podnositelja, Grad Prelog će sa svim odabranim korisnicima sklopiti Ugovore o sufinanciranju mjera EnU.

Ugovorom o sufinanciranju biti će definiran iznos i postotak radova koji sufinancira Grad Prelog, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.

Prije sklapanja Ugovora, odabrani korisnik je dužan u roku od 60 dana dostaviti dodatnu projektnu dokumentaciju.

 

 10) ZAHTJEV ZA ISPLATOM NOVČANIH SREDSTAVA

Izvođač radova, sukladno članku 14. Pravilnika, je dužan nakon završetka projekta dostaviti Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati:

a)         Račun za opremu i ugradnju mjere EnU sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (original ili ovjerena kopija);

b)         Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvođača radova (original);

c)         Pisana izjava izvođača radova o izvedenim radovima, uvjetima održavanja i sukladnosti ugrađene opreme, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (ovjerena kopija);

d)     Garancija izvođača radova da je mjera EnU ugrađena oprema/sustav uputi proizvođača na kućanstvu navedenom u prijavi (ovjerava Izvođač radova, ovjerena kopija);

e)         Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog Izvođača radova sukladno članku 3. Pravilnika (kopija);

f)          Završno izvješće nadzornog inženjera;

g)         Presliku zapisnika (Izvještaj) o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće i presliku energetskog certifikata obiteljske kuće izrađenog temeljen navedenog energetskog pregleda.

 

 Natječajem nije propisan proizvođač materijala i opreme, izvođač radova, niti energetski certifikator.

Za izvođenje mjera EnU i energetsko certificiranje mora se angažirati pravna ili fizička osoba  registrirana za odgovarajuću djelatnost (sukladno članku 3. Pravilnika).

Troškovi obaveznog stručnog nadzora nisu opravdani troškovi sufinanciranja, već iste u cijelosti snosi Grad Prelog koji će podugovoriti ovlaštenog nadzornog inženjera.

11) OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je na Internet stranicama Grada Preloga, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljena je u jednoj od lokalnih tjednih tiskovina.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Gradu Prelogu da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

Grad Prelog zadržava pravo poništenja ovog Natječaja.

Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje može se preuzeti na Internet stranicama Grada Preloga – www.prelog.hr

Sve dodatne informacije i popratna dokumentacija dostupni su na Internet stranicama Grada Preloga - www.prelog.hr i putem e-maila: grad-financije@prelog.hr

Datoteke uz članak
Prilog+3_Prijavni_obrazac+EnU+obiteljske+kuće_Prelog.pdf    Prijavni obrazac 597.05 kB
Prilog+2+Pravilnik_EnU+obiteljske+kuće_Prelog.pdf    Pravilnik za provedbu Programa 865.54 kB
Natjecaj_Javni+poziv_2014_Prelog.pdf    Tekst natječaja 442.93 kB
Prilog 7_Zahtjev_za_isplatu_sredstava_sufinanciranja_Prelog.pdf    Prilog7_Zahtjev_za_isplatu_ sredstava_sufinanciranja_Prelog 252.05 kB
Prilog 7_Zahtjev_za_isplatu_sredstava_sufinanciranja_Prelog.docx    Prilog7_Zahtjev_za_isplatu_ sredstava_sufinanciranja_Prelog 427.92 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr