SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Krenuo projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

Fotografije uz članak 12
06.10.2020

U prostoru Poduzetničkog centra Preloga održana je, u utorak 6. listopada, početna konferencija projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“. Projekt je predstavila Tihana Jelačić Radiković, iz Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o., a sve su pozdravili i direktor Pre-koma Siniša Radiković te saborski zastupnik i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek. Početnoj su konferenciji nazočili i predstavnica Međimurske županije Sandra Golubić, gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak, direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica d.o.o. Mladen Ružman, direktor Murs-ekom d.o.o. Josip Srešan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga Željko Poredoš. U priopćenju za medije, GKP Pre-kom d.o.o navodi sljedeće:

„U sklopu javnog poziva „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ ukupne vrijednosti 4.177.315,84 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.034.236,92 kuna odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Projekt će se provoditi u trajanju od 25 mjeseci na području 13 JLS (Grad Prelog, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Martijanec, Općina Podturen i Grad Ludbreg) čime je obuhvaćeno 45.490 stanovnika u 14.031 kućanstva te 900 pravnih osoba.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog u sklopu reciklažnog centra Hrupine 8 u Prelogu izgraditi će se novo postrojenje kapaciteta 2.600 t/god za prihvat, obradu i skladištenje građevinskog otpada koje će se paralelno opremiti sljedećim strojevima: drobilica građevinskog otpada sa dodatkom za prosijavanje u dvije frakcije, utovarivač/kombinirka sa udarnim čekićem te stroj za suzbijanje prašenja vodenom maglom za smanjenje utjecaja prašine kod drobljenja građevinskog otpada. Mobilnost nabavljenih strojeva otvara mogućnost pružanja usluga rušenja objekata korisnicima sa područja provođenja projekta. Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu građevinskog otpada, smanjenje količina odloženog građevinskog otpada na odlagalište te povećanje broja izgrađenih postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada. Uz dva glavna cilja dodatni ciljevi su smanjiti količine odbačenog građevinskog otpada u okoliš te postati primjer dobre prakse u sakupljanju i obradi građevinskog otpada te promociji korištenja proizvedenih agregata. U sklopu projekta planirane su i aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga. Reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog graditi će se uz uvažavanje svih ekoloških i građevinskih standarda, oborinska odvodnja biti će riješena uz pomoć separatora masti i ulja dok će podna površina građevine biti izrađena od dvostrukog sloja asfalta. Nabavljeni strojevi ubrzati će proces obrade građevinskog otpada svojom kvalitetom i multifunkcionalnošću i dati kvalitetan agregat koji će se koristiti za donji postroj cesta, održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih cesta i poljskih putova. Nabavom stroja za suzbijanje prašenja vodenom maglom smanjuje se negativan utjecaj na okoliš prilikom drobljenja građevinskog otpada, dok se korištenjem proizvedenih agregata smanjuje upotreba prirodnog resursa (šljunka) te samim time pozitivno djeluje na okoliš. Provedbom ovog projekta zaokružuje se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području 12 JLS čiji je temelj sakupljanje otpada na kućnom pragu, obrada otpada u sortirnici i kompostani te preuzimanje otpada u reciklažnom dvorištu. Izgradnjom reciklažnog dvorišta za građevinski otpad korisnici naših usluga dobivaju rješenje odnosno građevinu u kojoj mogu na zakonom propisan način zbrinuti svoj građevinski otpad“.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr