SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2023. GODINI

Završeno 10.10.2022 - 14.11.2022

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/22-01/77

URBROJ: 2109/14-02-22-1

Prelog, 10. listopada 2022. godine      

Na temelju čl. 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 83/22.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.), čl. 15. i 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/15., 15/16. i 5/22.) gradonačelnik Grada Preloga

r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

JAVNIH POTREBA U 2023. GODINI

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 2023. godini (u daljnjem tekstu Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu udruge) koje djeluju na području Grada Preloga u slijedećim prioritetnim područjima:

 • Prioriteno područje 1 – Kultura

Ukupno planirana vrijednost je 200.000,00 kuna/26.544,56 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna (132,72 EUR), a najveći iznos po pojedinom programu je 30.000,00 kuna (3.981,68 EUR).

Prijavljeni projekt se odnosi na:

1. zaštitu i očuvanje materijalnih kulturnih dobara,
2. promicanje nematerijalne kulturne baštine,
3. organizaciju glazbeno-scenskih umjetnosti i festivala,
4. likovnu umjetnost, dizajn te druge manifestacije na području kulture,
5. književno-nakladničku djelatnost i stvaralaštvo,
6. druge manifestacije i umjetnosti na području kulture koje su od lokalnog značaja a pridonose razvoju i promicanju kulturnog života,
7. područje Grada Preloga.

 • Prioriteno područje 2 - Tehnička kultura

Ukupno planirana vrijednost je 42.000,00 kuna/5.574,36 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna (132,72 EUR), a najveći iznos po pojedinom programu je 10.000,00 kuna (1.327,23 EUR).

Prijavljeni projekt koji se odnosi na:

1. poticanje i promicanje tehničke kulture odnosno elektrotehnike, informatike, računalstva, strojarstva,      
2. organiziranje aktivnosti usmjerenih na tehnička i tehnološka dostignuća,
3. poticanje kreativnosti i stvaralaštva u tehničkoj kulturi,
4. podizanje razine tehničke kulture te obavljanje drugih aktivnosti koje pridonose  razvoju tehničke kulture,
5. područje Grada Preloga.

 • Prioritetno područje 3 - Udruge osoba s invaliditetom

Ukupno planirana vrijednost je 25.000,00 kuna/3.318,07 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna (132,72 EUR), a najveći iznos po pojedinom programu je 5.000,00 kuna (663,61 EUR).

Prijavljeni projekt se odnosi na:

1. pružanje socijalnih i drugih usluga i pomoći osobama s invaliditetom,
2. povećanje kvalitete života i unaprjeđenje zdravlja osoba s invaliditetom,
3. organizacija aktivnosti i usluga koje doprinose socijalnom aktiviranju, promicanju prava osoba s invaliditetom,
4. druge aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom,
5. područje Grada Preloga.

 • Prioritetno područje 4 - Ostale udruge

Ukupno planirana vrijednost je 70.000,00 kuna/9.290,60 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna (132,72 EUR), a najveći iznos po pojedinom programu je 5.000,00 kuna (663,61 EUR).

Prijavljeni projekt se odnosi na:

1. aktivnosti branitelja-veterana Domovinskog rata, stradalnika i hrvatskih ratnih vojnih invalida te zaštitu njihovih prava,
2. razvoj lokalne zajednice te promicanje i razvoj aktivnosti vezanih uz volonterstvo,
3. gospodarsko područje djelatnosti npr. pčelarstvo, voćarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti s područja turizma i ugostiteljstva,
4. hobističke djelatnosti udruga u svrhu poboljšanja kvalitete života, očuvanja narodnih običaja, pružanje pomoći starijim i nemoćnima, organizacija radionica i sudjelovanje u humanitarnim akcijama,
5. zaštitu prava potrošača i nacionalnih manjina te ostale djelatnosti iz područja ljudskih prava,
6. poticanje i potporu odgoju i obrazovanju te znanstvenu i stručnu suradnju iz područja obrazovanja,
7. razvoj ruralnih i urbanih područja te održiv gospodarski razvoj,
8. unaprjeđenje djelatnosti te organizaciju seminara i edukacija u svrhu razvoja turizma,
9. socijalnu pomoć i podršku kroz savjetovanje i pomaganje,
10. unaprjeđenje i zaštitu zdravlja, prevenciju i suzbijanje ovisnosti, pomoć i podršku bolesnima i njihovim obiteljima te podizanje kvalitete života,
11. očuvanje prirode i zaštita okoliša,
12. područje Grada Preloga.   

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 337.000,00 kuna/44.727,59 EUR.

Prilikom prijave projekta, a temeljem klasifikacije djelatnosti, udruga se mora opredijeliti za jedno od ponuđenih prioritetnih područja djelatnosti.

II: UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14. i 70/17.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Grada Preloga.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva (2) projekta.

Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • registrirana kao udruga, zaklada, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja usmjereno je na području Grada Preloga;
 • iz statuta je vidljiva opredijelenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada, odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Gradu, odnosno proračunu Grada;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.

Osim navedenih uvjeta, dodatnu vrijednost prijave predstavlja ako udruga:

 • primjenjuju sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
 • uključuju volonterski rad, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

III. PRAVO PRIJAVE NEMAJU

Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija, Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.

Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije. 

IV. PROJEKTI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 • projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti;
 • projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora;
 • projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata;
 • projekti čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom;
 • projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge. 

V. PODRUČJA  AKTIVNOSTI  PROJEKATA

Projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode pretežito na području Grada Preloga, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

VI. KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKATA

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih projekata za financiranje, Povjerenstvo za ocjenjivanje uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • usklađenost s mjerama u područjima gradskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 • usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 • provođenje projektnih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 • uključivanje korisnika u razvoj i praćenje projekta,
 • razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima),
 • uključivanje volontera u projektne aktivnosti,
 • nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 • sudjelovanje udruga u manifestacijama kojima su (su)organizatori Grad Prelog ili Turistička zajednica Grada Preloga,
 • odnos vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnike,
 • koje podnositelji projekta provode u suradnji s srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

 VII. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

 • Obrazac 1. Prijava projekta, s obaveznom naznakom prioritetnog područja,
 • Obrazac 2. Izjava o partnerstvu, ukoliko udruga prijavljuje projekt u partnerstvu,
 • Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, ako je projekt udruge sufinanciran iz javnih izvora (proračuna jedinica lokalne ili područne samouprave, državnog proračuna, iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja ministarstava i drugih tijela javne vlasti, odnosno iz sredstava fondova Europske unije) kojom se izjavljuje da je udruga dobila ili nije dobila financijska sredstva odnosno da se natjecala za navedena sredstva, a postupak ocjenjivanja programa ili projekta je još u tijeku,
 • Obrazac 4. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga.

Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja projekta te na zahtjev davatelja financijskih sredstva dostavljeni u izvorniku. 

Prijava može sadržavati:

 • pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave u provedbi prijavljenog projekta,
 • pisma preporuke (npr. ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora),
 • zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta,
 • cjelovito izvješće o radu udruge za 2021. godinu.

VIII. NAČIN  PRIJAVE  PROJEKTA

Prijava na natječaj mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke VII. ovog Javnog natječaja. Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima popunjenim na računalu. Udruge moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca 1.

Obrazac 1. popunjava se oblikom slova ariel, font 11.

Obrazac za prijavu nalazi se na internet stranici Grada Preloga, www.prelog.hr ili u Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga, Prelog, Glavna 35.

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se zasebno za svaki projekt u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva udruge i napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“.

Prijave se mogu dostaviti:

 • poštom, na adresu Grad Prelog, Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti, Glavna 35, Prelog, ili
 • neposredno u pisarnicu Grada Preloga, ili
 • slanjem na mail adresu m.igrec@prelog.hr  

Sva pitanja u vezi s ovim Javnim natječajem mogu se postaviti na mail adresu m.igrec@prelog.hr najkasnije do 5 dana prije isteka roka za predaju prijava određenog ovim Javnim natječajem. Sva pitanja i odgovori biti će javno objavljeni.

IX. ROK  ZA PODNOŠENJE  PRIJAVA                                            

Rok za podnošenje prijava projekata je zaključno do 14. studenog 2022. godine.

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog ovim javnim natječajem, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada, odnosno odluka o dodjeli sredstava, ponude podnositelja prijave koje imaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Gradu, odnosno proračunu Grada, podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o financiranim projektima udruge za 2021. godinu od strane Grada Preloga.

X. POSTUPAK  ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Prijave projekata koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju) neće se razmatrati, o čemu će udruge biti posebno obaviještene. Nakon administrativne provjere prilazi se ocjeni kvalitete zaprimljenih projekata.

Obavijest o rezultatima natječaja – projektima koji će biti financirani u 2023. godini biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Grada Preloga (http://www.prelog.hr) i na oglasnoj ploči Grada Preloga, Glavna 35 u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata za dodjelu financijske potpore.

XI. VAŽNA  NAPOMENA:

Udruge kojima se odobri (su)financiranje projekata bit će obvezne sklopiti ugovor s Gradom Prelogom o provođenju projekta, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Gradom Prelogom udruge su obvezne potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja. Obrazac prijave je sastavni dio ugovora. Ako ovlaštena osoba udruge ne pristupi potpisivanju ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga odustala od ostvarivanja potpore.

XII. PRAVO  PRIGOVORA

Udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovim Natječajem i Pravilnikom.

Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Upravnog odjela u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru projekta.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

XII. PONIŠTENJE  NATJEČAJA

Grad Prelog zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava projekata na natječaj.

Postupak dodjele financijskih potpora za sufinanciranje projekata udruga provodi se sukladno uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/15., 15/16. i 5/22.).

TEČAJNA KONVERZIJA

1,00 EUR = 7,53450 KN

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

 

           

Datoteke uz članak
Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2023. godini .pdf    Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2023. godini 174.88 kB
Obrazac 2. Izjava o partnerstvu.doc    Obrazac 2. Izjava o partnerstvu 66.00 kB
Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc    Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 42.50 kB
Obrazac 4. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga.doc    Obrazac 4. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga 41.00 kB
Obrazac Izvještaj projekta.doc    Obrazac Izvještaj projekta 92.50 kB
Obrazac Ugovora o financiranju.doc    Obrazac Ugovora o financiranju 85.00 kB
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Preloga.pdf    Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Preloga 383.74 kB
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga 28.12.2016..pdf    Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga 28.12.2016. 229.81 kB
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga 31.03.2022..pdf    Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga 31.03.2022. 98.24 kB
Obrazac 1. Prijava projekta.doc    Obrazac 1. Prijava projekta 181.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr