SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2023. GODINI

Završeno 04.01.2023 - 27.01.2023

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

GRADA PRELOGA

PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                      

Prelog, 04. siječanj 2023. godine

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15 i 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/15, 15/16 i 05/22), predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Preloga

r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2023. GODINI

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u sportu u 2023. godini (u daljnjem tekstu Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu udruge) koje djeluju na području Grada Preloga u slijedećim prioritetnim područjima:

 

Prioritetno područje 1 – redovna sportska djelatnost sportskih klubova i udruga

Ukupno planirana vrijednost je 100.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 200,00 eura, a najveći iznos je 10.000,00 eura. Prijavljeni projekt se odnosi na:

 1. programe sportskih škola
 2. programe treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta i mlađih dobnih skupina
 3. redovnu djelatnost sportskih udruga
 4. organizaciju sportskih priredbi
 5. područje Grada Preloga

 

Prioritetno područje 2 – sportske manifestacije

Ukupno planirana vrijednost je 4.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 200,00 eura a najveći iznos je 1.200,00 eura. Prijavljeni projekt se odnosi na:

 1. organizaciju sportskih manifestacija međunarodnog, nacionalnog i lokalnog ranga od posebnog interesa za Grad Prelog (jednodnevne i dvodnevne manifestacije)
 2. područje Grada Preloga

 

Prioritetno područje 3 – prijevoz sportaša na sportska natjecanja

Ukupno planirana vrijednost je 9.000,00 eura.

 1. troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika odobrenog projekta ako je neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija

 

Prioritetno područje 4 – najam dvorana za treninge i sportska natjecanja

Ukupno planirana vrijednost je 5.000,00 eura.

 1. troškovi najma dvorana odnose se samo na sportske dvorane na području Grada Preloga, koje koriste sportske udruge (članice Zajednice športskih udruga Grada Preloga)

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 118.000,00 eura.

Prilikom prijave projekta udruga se može javiti na svako od ponuđenih prioritetnih područja.

 

II. UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14. i 70/17.) i Zakonu o sportu (NN br. 141/22.)  upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Grada Preloga.

Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • upisana u Registar sportskih djelatnosti;
 • registrirana kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja usmjereno je na području Grada Preloga;
 • iz statuta je vidljiva opredijeljenost za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj Zajednice sportskih udruga Grada Preloga (ZSU), bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj sporta i sportskih aktivnosti i zadovoljenje javnih potreba Grada u sportu;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada, odnosno ZSU, odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Gradu Prelogu, odnosno proračunu Grada;
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba u sportu;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća ZSU, Gradu i drugim institucijama.

Osim navedenih uvjeta, dodatnu vrijednost prijave predstavlja ako udruga:

 • primjenjuju sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
 • uključuju volonterski rad, posebice mladih;
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.
 • rad s djecom i mladima.

III. PRAVO PRIJAVE NEMAJU

Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske, Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti.

Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.

Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o sportu, Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije.

IV. PROJEKTI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 • projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti;
 • projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora;
 • projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata;
 • projekti čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom;
 • projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge.

V. PODRUČJA  AKTIVNOSTI  PROJEKATA

Projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode pretežito na području Grada Preloga na području sporta i to razvoja sporta i sportskih djelatnosti usmjereni prije svega na promicanje bavljenja sportom i to od najranije dobi te na stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Grada Preloga. Bitan je rad na podizanju kvalitete života pojedinca i unapređenje razvoja sporta na području Grada Preloga.

VI. KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKATA

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih projekata za financiranje, Povjerenstvo za ocjenjivanje uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • usklađenost s mjerama u područjima gradskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 • usmjerenost prema potrebama djece, mladih i drugih građana/korisnika,
 • provođenje projektnih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s djecom, mladima i građanima/korisnicima,
 • uključivanje korisnika u razvoj i praćenje projekta,
 • zadovoljavanje uvjeta određenim pravilima o financiranju udruga u sportu ZSU
 • razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima),
 • uključivanje volontera u projektne aktivnosti,
 • nove ideje i modeli razvoja sporta,
 • sudjelovanje udruga u manifestacijama kojima su (su)organizatori Grad Prelog ili Zajednica sportskih udruga Grada Preloga.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnike,
 • koje podnositelji projekta provode u suradnji s srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

VII. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

 • Obrazac 1. Prijava projekta, s obaveznom naznakom prioritetnog područja
 • Obrazac 2. Izjava o partnerstvu, ukoliko udruga prijavljuje projekt u partnerstvu,
 • Obrazac 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, o eventualnom sufinanciranju projekta udruge iz javnih izvora (proračuna jedinica lokalne ili područne samouprave, državnog proračuna, iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja ministarstava i drugih tijela javne vlasti odnosno iz sredstava fondova Europske unije) kojom se izjavljuje da je udruga dobila ili nije dobila financijska sredstva odnosno da se natjecala za navedena sredstva, a postupak ocjenjivanja programa ili projekta je još u tijeku,
 • Obrazac 4. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga.

Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja projekta te na zahtjev davatelja financijskih sredstava dostavljeni u izvorniku.

Prijava može sadržavati:

 • pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave u provedbi prijavljenog projekta,
 • pisma preporuke (npr. ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora),
 • zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta,
 • cjelovito izvješće o radu udruge za 2022. godinu.

VIII. NAČIN  PRIJAVE  PROJEKTA

Prijava na natječaj mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke VII. ovog Javnog natječaja.

Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima popunjenim na računalu.

Udruge moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca 1.

Obrazac 1. popunjava se oblikom slova ariel, font 11.

Obrazac za prijavu možete dobiti na internet stranici Grada Preloga, www.prelog.hr ili u Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga, Prelog, Glavna 35.

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se zasebno za svaki projekt u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva udruge i napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva u sportu– ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom, na adresu Zajednica sportskih udruga Grada Preloga, Glavna 35, Prelog ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Preloga.

Sva pitanja u vezi s ovim Javnim natječajem mogu se postaviti na mail adresu: info@prelog.hr i sport.prelog@gmail.com najkasnije do 5 dana prije isteka roka za predaju prijava određenog ovim Javnim natječajem.

IX. ROK  ZA PODNOŠENJE  PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekata je zaključno do 27. siječanj 2023. godine.

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog ovim javnim natječajem, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada, odnosno odluka o dodjeli sredstava. Ponude podnositelja prijave koje imaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Gradu, odnosno proračunu Grada, podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o financiranim projektima udruge za 2022. godinu od strane Zajednice sportskih udruga Grada Preloga (ZSU).

X. POSTUPAK  ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Prijave projekata koje ne udovoljavaju administrativnim i formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju, prijave udruga koje nisu dostavile izvješće o projektu) neće se razmatrati, o čemu će udruge biti posebno obaviještene. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete iz Natječaja kao i ocjenu kvalitete zaprimljenih prijava provodi Zajednica sportskih udruga Grada Preloga.

Obavijest o rezultatima natječaja – projektima koji će biti financirani u 2023. godini biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Grada Preloga (http://www.prelog.hr) i na oglasnoj ploči Grada Preloga, Glavna 35 u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata za dodjelu financijske potpore.

XI. VAŽNA  NAPOMENA:

Udruge kojima se odobri (su)financiranje projekata bit će obvezne sklopiti ugovor s ZSU o provođenju projekta, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih  sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s ZSU udruge su obvezne potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima natječaja. Obrazac prijave je sastavni dio ugovora. Ako ovlaštena osoba udruge ne pristupi potpisivanju ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga odustala od ostvarivanja potpore.

XII. PRAVO  PRIGOVORA

Udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovim Natječajem i Pravilnikom.

Prigovor se podnosi ZSU u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru projekta.

O prigovoru odlučuje Izvršni odbor ZSU.

XII. PONIŠTENJE  NATJEČAJA

ZSU zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava projekata na natječaj.

Postupak dodjele financijskih potpora za sufinanciranje projekata udruga provodi se sukladno uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o financiranju javnih potreba Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 13/15.,15/16. i 5/22.).

 

PREDSJEDNIK:

Dejan Naranđa 

 

Datoteke uz članak
Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu u 2023. godini .pdf    Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu u 2023. godini 128.02 kB
Obrazac - Prijava projekta.doc    Obrazac - Prijava projekta 181.50 kB
Obrazac - Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju javnog duga.doc    Obrazac - Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju javnog duga 41.50 kB
Obrazac - Izjava o partnerstvu.doc    Obrazac - Izjava o partnerstvu 65.50 kB
Obrazac - Izvještaj projekta.doc    Obrazac - Izvještaj projekta 92.50 kB
Obrazac - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja .doc    Obrazac - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 42.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr