SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javni poziv za davanje vrtnih parcela

Fotografije uz članak 1
Završeno 05.04.2017 - 31.12.2017
GRAD PRELOG u 2017. godini ponavlja javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na području Grada Preloga u svrhu proizvodnje hrane (povrće i nisko grmoliko voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe te poziva sve zainteresirane građane da se jave u Gradsku upravu radi podnošenja zahtjeva za parcele.
 
Lokacija vrtnih parcela je na kat. čest. br. 3762/2 u k.o. Prelog, oranica Črnilec od 2183 m2, kod groblja u Prelogu. 
Za korištenje je dostupna 21 vrtna parcela u površini od 50 m², dimenzija 5x10m. 
 
Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.
Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Preloga, a zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se na propisanom obrascu Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga.
Obrazac se nalazi na web stranici Grada Preloga a može se podići i u Upravi Grada Preloga, Glavna 35, 1. kat, soba 4.
Grad Prelog produžio je rok za predaju zahtjeva za korištenje vrtne parcele do popunjavanja svih parcela.
 
Parcele će se dodjeljivati redom počevši od red. br. 1. prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. 
Jedan podnositelj zahtjeva može predati zahtjev za davanje na korištenje najviše jedne vrtne parcele.
 
S osobama s liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu.
Nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom komunalni redar u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Preloga. 
 
                                                                                                           GRAD PRELOG
 
Datoteke uz članak
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje 2016 (003).pdf    Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje 207.32 kB
Obrazac Zahtjeva.docx    Obrazac zahtjeva 12.56 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr