SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja radijskih, televizijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Prelog u 2024. godini u obliku dodjele de minimis potpora

Završeno 14.03.2024 - 21.03.2024

Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima ("Narodne novine" broj 111/21.) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, Grad Prelog objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za financiranje programskih sadržaja radijskih, televizijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Prelog u 2024. godini u obliku dodjele de minimis potpora

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika s koncesijom za područje Grada Preloga i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Prelog u 2024. godini, a sukladno Zakonu o elektroničkim medijima.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave i emisije od interesa za Grad Prelog, objave i emisije koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Prelog.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti regionalni i lokalni nakladnici radija i televizije i elektroničkih publikacija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju koncesiju za područje Grada Preloga,
 • radijski i televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
 • prijavitelj mora biti upisani u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana ranije od dana predaje prijave na Javni poziv.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije i Državnog proračuna,
 • koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku

III. KRITERIJI OCJENJIVANJA

Osnovni kriteriji temeljem kojih će se ocjenjivati prijave:

 1. kvaliteta, kreativnost, inovativnost i autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja,
 2. lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području grada), usmjerenost na potrebe i interese građana Grada Preloga i uključenost građana u predložene programske sadržaje,
 3. dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima proizašlih iz primarnih medija prijavitelja i
 4. doseg objava pojedinog medija (s obzirom na pokrivenost područja koncesije radija/televizije ) za elektroničke publikacije.

Po svakom od navedenih kriterija može se ostvariti od 0 do 10 bodova, odnosno za sve navedene kriterije moguće je ukupno ostvariti maksimalno 40 bodova.

Dodatno će se ocjenjivati, s 10 bodova, programski sadržaji usmjereni na tematske cjeline:

 1. ostvarivanje prava građana na javno informiranje,
 2. poticanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Preloga,
 3. poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine međimurskog kraja
 4. razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta,
 5. promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama,
 6. nacionalne manjine
 7. promicanje ravnopravnosti spolova i
 8. zaštita okoliša i ljudskog zdravlja.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu od osam gore izdvojenih tematskih cjelina boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirat će se s maksimalno 800 eura mjesečno po prijavi.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv (nastavno: Prijava) čini sljedeća dokumentacija:

1. Obrazac 1 - ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

2. Obrazac 2 - podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,

3. Obrazac 3 - Izjava ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,

4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,

5. Potvrda nadležne porezne uprave

6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),

Prijave se dostavljaju isključivo na pratećim obrascima ovoga Javnog poziva koji su objavljeni zajedno s ovim Javnim pozivom na službenoj mrežnoj stranici Grada Preloga.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala, te prijava mora biti uvezena na način da čini cjelinu .

Regionalni ili lokalni nakladnik radija ili elektroničke publikacije može na Javni poziv prijaviti jedan programski sadržaj

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava (dokumentacija koja čini sadržaj Prijave sukladno točki IV. ovoga Javnog poziva) predaje se u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno ili putem pisarnice na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog s naznakom: "Ne otvaraj - Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radija, televizuje i elektroničkih publikacija za 2024. godinu.".

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I RAZMATRANJE PRIJAVA

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stranici Grada Preloga.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Preloga u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

VII. ODLUČIVANJE O PRIJAVAMA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rješenje o dodjeli financijskih sredstava donosi Gradonačelnik na prijedlog posebnog Povjerenstva koje imenuje Gradonačelnik, a koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti prijave nakladnika podnesene na Javni poziv.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na rješenje o dodjeli financijskih sredstava u roku od 8 (osam) dana od objave rješenja o dodjeli financijskih sredstava na službenoj mrežnoj stranici Grada Preloga. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Gradom Prelogom ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze nakladnika i Grada Preloga.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, prateći obrasci te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i rješenje o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na službenoj mrežnoj stranici Grada Preloga: www.prelog.hr .

Dodatne informacije mogu se dobiti upitom na adresu e-pošte: info@prelog.hr .

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja radijskih, televizijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Prelog u 2024. godini u obliku dodjele de minimis potpora.pdf    JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja radijskih, televizijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Grad Prelog u 2024. godini u obliku dodjele de minimis potpora 119.21 kB
Obrazac I. - Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za 2024. godinu.doc    Obrazac I. - Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za 2024. godinu 42.50 kB
Obrazac II. - Podaci o programskom sadržaju za 2024. godinu.doc    Obrazac II. - Podaci o programskom sadržaju za 2024. godinu 39.00 kB
Obrazac III. - Izjava.doc    Obrazac III. - Izjava 31.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr