SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika

Završeno 07.12.2023 - 15.12.2023

Vatrogasna zajednica Grada Preloga

Sajmišna 3, 40323 Prelog

Email: vzgprelog@gmail.com

Prelog. 7.12.2023.

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (N.N., br. 125/19) i članka 15. i članka 20 .Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (N.N., br. 39/21), te članka 40. Statuta Vatrogasne zajednice Grada Preloga, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice grada Preloga raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika

- dobrovoljno obavljanje- na mandat od 5 godina

Sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (N.N., br. 125/19) kandidat treba ispunjavati niže navede uvjete:

1. najmanje srednja stručna sprema,

2. zvanje vatrogasnog časnika,

3. najmanje 3 godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Sukladno članku 41. stavak 1. Točka 4. i 5. Zakona o vatrogastvu (N.N., br. 125/19) kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv   

službene dužnosti (glava XXVIIL), a koja su propisana Kaznenim zakonom (N.N., br. 125/11,

 144/12, 56/15, 61/15,101/17 1118/18),

2. da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (N.N., br. 110/91, 27/98),

- ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/111 143/12).

Uz pismenu prijavu koja treba biti vlastoručno potpisana, treba priložiti presliku slijedećih dokumenata:

1. životopis,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba ili diploma),

3. uvjerenje o osposobljenosti (zvanju) u vatrogastvu

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

6. potvrda o neprekinutom obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje 3 prethodne godine.

Vatrogasna zajednica Grada Preloga će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanosti sukladno članku 41. stavku 1, točka 4. i 5. Zakona o vatrogastvu (N.N., br. 125/19).

Ostali uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da imaju prebivalište na području Grada Preloga

2. da dolaze iz redova operativnih članova, članica VZG Preloga,

3. vozačka dozvola B kategorije.

Temeljem članka 16 Pravilnika o izboru gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika, poželjno je da kandidat ima iskustvo u vođenju vatrogasnih intervencija na području grada, što dokazuje potvrdom o broju vatrogasnih intervencija u kojima je sudjelovao, izdanom od  DVD-a iz kojeg dolazi.

Svi dostavljeni podaci kandidata obrađivat će se samo u svrhu provedbe ovog javnog poziva.

Odabrani će kandidati prije dostave prijedloga gradonačelniku za imenovanje  trebati predočiti originale traženih dokumenata.

Javni poziv bit će poslan na službene e-mail adrese vatrogasnih društava članica VZG Prelog te objavljen na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice i Grada Preloga.

Prijave na javni poziv uz obaveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog poziva putem:

- pošte, na adresu: Vatrogasna zajednica Grada Preloga, Sajmišna 3, 40323 Prelog, uz naznaku ,Za javni poziv - gradski vatrogasni zapovjednik”.

Danom objave javnog poziva smatra se dan objave istog na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N., br. 82/08 i 65/17) na javni poziv se mogu javiti osobe obaju spolova.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom pozivu.

Nepravodobne i nepotpune prijave na poziv neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz poziva o tome će biti obaviješteni pismeno i ne smatraju se kandidatima za obnašanje dužnosti zapovjednika.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 14 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                 

Predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Preloga

Slavko Štefan

 

Datoteke uz članak
JAVNI POZIV - za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika.pdf    JAVNI POZIV - za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika 105.47 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr