SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

N A T J E Č A J o prodaji parcela za stambenu izgradnju u Prelogu

Završeno 05.12.2022 - 14.12.2022

Temeljem zaključka Gradskog Vijeća Grada Preloga o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu (KLASA: 406-01/22-01/11 URBROJ: 2109/14-01-22-1 od 01.12.2022. godine) gradonačelnik Grada Preloga raspisuje

N A T J E Č A J

o  prodaji parcela za stambenu izgradnju u Prelogu

I. Dana 14. prosinca 2022. godine s početkom u 12,00 sati provest će se javno nadmetanje za prodaju u vlasništvo parcela za stambenu izgradnju na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu i to:

1. kat.čest.br. 8105/147 pašnjak od 684 m2
2. kat.čest.br. 8105/148 pašnjak od 684 m2
3. kat.čest.br. 8105/149 pašnjak od 684 m2
4. kat.čest.br. 8105/150 pašnjak od 684 m2
5. kat.čest.br. 8105/151 pašnjak od 679 m2
6. kat.čest.br. 8105/152 pašnjak od 624 m2
7. kat.čest.br. 8105/153 pašnjak od 624 m2
8. kat.čest.br. 8105/154 pašnjak od 624 m2
9. kat.čest.br. 8105/155 pašnjak od 624 m2
10. kat.čest.br. 8105/156 pašnjak od 618 m2
11. kat.čest.br. 8108/62 pašnjak od 1000 m2
12. kat.čest.br. 8108/273 pašnjak od 720 m2
13. kat.čest.br. 8108/274 pašnjak od 661 m2

II. Početna visina cijene zemljišta je 263,71 kn/m2 odnosno 35,00 eura/m2 (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kn).

Sudionici koji uspiju na javnom nadmetanju mogu cijenu zemljišta isplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja ili na odgodu u trajanju od najviše do godinu dana od dana provedenog javnog nadmetanja, uz uvjet plaćanja 50 % vrijednosti zemljišta u roku od 15 dana od dana provedenog javnog nadmetanja. U slučaju obročnog plaćanja cijene zemljišta kupac je dužan platiti kamatu  u visini 3,9% na ostatak duga.

U slučaju da u navedenim rokovima ne bude plaćena cijena zemljišta kupac gubi pravo na kupnju i kaparu.

III. Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna odnosno 1.327,23 eura (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kn) isključivo na žiro račun Grada Preloga, HR3923900011835500002, model 68, s pozivom na broj «7889 – OIB, uz naznaku svrha uplate «jamčevina po natječaju - Prelog », najkasnije jedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju, jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta, a onima koji ne uspiju ista se vraća odmah.

U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

IV. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa na području dijela naselja Jug u Prelogu (Ulica Perutnica) je 48 kn/m3 odnosno 6,37 eura/m3 (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kn) građevine (parcele od red. br. 1.-10. iz točke I. natječaja).

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu je 36 kn/m3 odnosno 4,78 eura/m3 (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kn) građevine (parcele od red. br. 11.-13. iz točke I. natječaja).

Komunalni doprinos obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu.

V. Investitor je po izvršnosti građevinske dozvole dužan platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.

Komunalni doprinos plaća se odjedanput u roku od 15 dana ili obročno, a najduže na period od 36 mjeseci.

VI. Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju dužan je sklopiti ugovore o uvjetima priključenja na vodovodnu, niskonaponsku, plinsku i kanalizacijsku mrežu s nadležnim distributerima. Sklopljenim ugovorima odrediti će se uvjeti plaćanja.

Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju dužan je snositi naknadu za promjenu namjene zemljišta.

VII. Prijenos vlasništva nad nekretninom provesti će se tek nakon isplate cjelokupne cijene zemljišta.

VIII. Parcele koje se neće prodati na ovom javnom nadmetanju, prodavat će se svaki prvi utorak u mjesecu i to s početkom u 12,00 sati, s obvezom prijave zainteresiranih u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 35.

IX. Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 35 ili na tel. 040/638-686.

 

GRAD PRELOG

Datoteke uz članak
NATJEČAJ o prodaji parcela za stambenu izgradnju u Prelogu.pdf    NATJEČAJ o prodaji parcela za stambenu izgradnju u Prelogu 97.79 kB
Kopija katastarskog plana - Ulica Dragutina Domjanića.pdf    Kopija katastarskog plana - Ulica Dragutina Domjanića 88.92 kB
Kopija katastarskog plana - Perutnica.pdf    Kopija katastarskog plana - Perutnica 142.57 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr