SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

NATJEČAJ o prodaji nekretnine u k.o. Prelog

Završeno 08.12.2023 - 08.12.2023

Temeljem Zaključka Gradskog Vijeća Grada Preloga o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu - Istok (KLASA: 944-01/23-01/49 URBROJ: 2109-14-01-23-1 od 30.11.2023. godine) Gradonačelnik Grada Preloga raspisuje

N A T J E Č A J

o  prodaji nekretnine u k.o. Prelog

I Grad Prelog prodaje u vlasništvo nekretninu za proizvodno/poslovne namjene u Industrijskoj zone u Prelogu - Istok, i to:

- nekretninu upisanu u zk.ul.br. 4080 u k.o. Prelog, zk.čest.br. 4182/A površine 3319 m2 (identična sa kat.čest.br. 1917/1, Industrijska zona oranica površine 3319 m2 upisana u Posjedovni list br. 4159 u k.o. Prelog).

II Početna visina cijene zemljišta je 17,00 eura/m2.

Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

Prednost prilikom odabira imati će ponuđač koji će ponuditi veću cijenu za nekretninu iz toč. I ovog natječaja.

Sudionik koji ponudi najvišu cijenu te bude odabran kao najbolji ponuditelj mora cijenu nekretnine isplatiti u cijelosti u roku od 30 dana od dana dana provedenog javnog nadmetanja. Prijenos vlasništva nad nekretninom provesti će se nakon isplate cjelokupne cijene nekretnine.

U slučaju da odabrani ponuđač u navedenom roku ne plati ukupnu cijenu nekretnine smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na kupnju i povrat jamčevine.

IV Prvo javno nadmetanje za prodaju u vlasništvo nekretnine iz toč. I ovog natječaja provesti će se dana 08.12.2023. godine s početkom u 12,00 sati u Upravi Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, 1. kat. Ukoliko nekretnina iz toč. I ovog natječaja neće biti prodana određenog dana prodavati će se svaki prvi utorak u mjesecu.

V Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamčevina u visini od 10.000,00 eura za nekretninu iz toč. I ovog natječaja uplaćuje se na žiro račun Grada Preloga: HR3923900011835500002, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7889 – OIB, uz naznaku svrha uplate: «jamčevina po natječaju-IZ Istok» najkasnije dva dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najpovoljnijem ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja će se vratiti.

U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

VI Podatke o nekretnini iz toč. I ovog natječaja moguće je dobiti u prostorijama Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati svakog radnog dana do javnog nadmetanja.

VII Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

VIII Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja, bez posebnog obrazloženja.

IX Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi GRAD PRELOG, Prelog, Glavna 35 ili na telefon 040/645-301 i 638-686.

GRAD PRELOG

Datoteke uz članak
NATJEČAJ o prodaji nekretnine u k.o. Prelog.pdf    NATJEČAJ o prodaji nekretnine u k.o. Prelog 93.16 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr