SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Čehovec

Završeno 23.09.2020 - 02.10.2020

Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Preloga (KLASA:406-01/20-01/37, URBROJ: 2109/14-02-20-01 od 23. rujna 2020. godine) Grad Prelog raspisuje

NATJEČAJ

za  prodaju nekretnine u k.o. Čehovec

I Grad Prelog prodaje:

- nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 1062 u k.o. Čehovec, z.k.čest.br. 698/22 pašnjak površine 110 čhv (identična kat.čest.br. 1741/21, pašnjak u mjestu površine 394 m2) u vlasništvu Grada Preloga u 1/1 dijela za početnu cijenu od 13.790,00 kuna.

Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

II  Sudionik koji ponudi najvišu cijenu te bude odabran kao najbolji ponuditelj mora cijenu nekretnine isplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dabiru najboljeg ponuditelja.

U slučaju da u navedenom roku ne bude plaćena cijena nekretnine kupac gubi pravo na kupnju.

Prijenos vlasništva nad nekretninom provesti će se nakon isplate cjelokupne cijene nekretnine.

III Pisane ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog natječaja moraju biti dostavljene u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnine – k.o. Čehovec  – ne otvaraj«, na adresu Grad Prelog, Prelog, Glavna 35, najkasnije do 02.10.2020. godine do 12,00 sati.

IV Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe. Prvenstvo prava kupnje ima vlasnik susjedne nekretnine koja graniči s nekretninom iz točke I. ovog natječaja, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

V Informacije o nekretnini koja se prodaje moguće je dobiti u prostorijama Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati svakog radnog dana ili na telefon 040/645-301 i 040/638-686.

VI Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kuna isključivo na žiro račun Grada Preloga, HR3923900011835500002, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7889 – OIB, uz naznaku svrha uplate: «jamčevina po natječaju-Čehovec», te dokaz o uplati jamčevine priložiti uz ponudu.

Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a onima koji ne uspiju ista se vraća odmah.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

VII Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

VIII Pisana ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv, te OIB podnositelja ponude,
  • preslika osobne iskaznice ili izvod iz sudskog ili obrtnog registra,
  • iznos ponuđene cijene za kupnju nekretnine iz točke I. ovog natječaja,
  • ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava kupnje iz točke IV. ovog natječaja, ako je primjenjivo,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 3.000,00 kuna na broj računa HR3923900011835500002,
  • broj računa na koji će biti vraćena novčana sredstva uplaćena na ime jamčevine

IX Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja, bez posebnog obrazloženja.

GRAD PRELOG

Datoteke uz članak
Natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Čehovec.pdf    Natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Čehovec 93.60 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr