SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Čukovec

Završeno 30.08.2021 - 10.09.2021

Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Preloga (KLASA:406-01/21-01/38, URBROJ: 2109/14-02-21-01 od 30. kolovoza 2021. godine) Grad Prelog raspisuje

NATJEČAJ

za  prodaju nekretnine u k.o. Čukovec

I Grad Prelog prodaje:

- nekretnine upisane u z.k.ul.br. 871 u k.o. Čukovec: z.k.čest.br. 154/A/15/2, pašnjak površine 204 čhv (identična sa k.č.br. 701/40 površine 734 m2) i z.k.čest.br. 154/A/29/3, pašnjak površine 67 čhv (identična sa k.č.br. 701/39 površine 242 m2) kao jedinstvenu cjelinu ukupne površine 976 m2, u naravi parcela za stambenu izgradnju u Čukovcu u vlasništvu Grada Preloga u 1/1 dijela za početnu cijenu od 34.160,00 kuna.

Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

II  Sudionik koji ponudi najvišu cijenu te bude odabran kao najbolji ponuditelj mora cijenu nekretnine isplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dabiru najboljeg ponuditelja.

U slučaju da u navedenom roku ne bude plaćena cijena nekretnine kupac gubi pravo na kupnju i povrat jamčevine.

Prijenos vlasništva nad nekretninom provesti će se nakon isplate cjelokupne cijene nekretnine.

III Pisane ponude za kupnju nekretnine iz točke I. ovog natječaja moraju biti dostavljene u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnine – k.o. Čukovec  – ne otvaraj«, na adresu Grad Prelog, Prelog, Glavna 35, najkasnije do 10.09.2021. godine do 12,00 sati.

IV Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

V Informacije o nekretnini koja se prodaje moguće je dobiti u prostorijama Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati svakog radnog dana ili na telefon 040/645-301 i 040/638-686.

VI Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna isključivo na žiro račun Grada Preloga, HR3923900011835500002, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7889 – OIB, uz naznaku svrha uplate: «jamčevina po natječaju-Čukovec», te dokaz o uplati jamčevine priložiti uz ponudu.

Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a onima koji ne uspiju ista se vraća odmah.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

VII Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

VIII Pisana ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv, te OIB podnositelja ponude,
  • preslika osobne iskaznice ili izvod iz sudskog ili obrtnog registra,
  • iznos ponuđene cijene za kupnju nekretnine iz točke I. ovog natječaja,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10.000,00 kuna na broj računa HR3923900011835500002,
  • broj računa na koji će biti vraćena novčana sredstva uplaćena na ime jamčevine

IX Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja, bez posebnog obrazloženja.

GRAD PRELOG

Datoteke uz članak
Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Čukovec.pdf    Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Čukovec 93.09 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr